WOLVERINE

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA -

Lo­gan se odjed­nom na­đe u bi­je­gu s ta­jans­tve­nom, li­je­pom na­s­ljed­ni­com i po pr­vi put se mo­ra su­oči­ti s ide­jom vlas­ti­te smrt­nos­ti. Pu­to­va­nje će ga vi­še ne­go ika­da gur­nu­ti do emo­ci­onal­nog i fi­zič­kog ru­ba, ali će ta­ko­đer ot­kri­ti i he­ro­ja ko­ji se u nje­mu skri­va. Lo­gan će bi­ti pri­mo­ran bo­ri­ti se s vr­lo moć­nim ne­pri­ja­te­lji­ma, mu­tan­ti­ma i lju­di­ma, ali i du­ho­vi­ma iz vlas­ti­te proš­los­ti. Dok se sa svo­jim kan­dža­ma od ada­man­ti­ja bo­ri sa sa­mu­raj­skim ma­če­vi­ma i pro­bi­ja kroz la­bi­rint lju­ba­vi, iz­da­je i čas­ti, spoz­nat će is­tin­sku ci­je­nu be­s­mrt­nog ži­vo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.