CR­VE­NI REPOVI

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA -

Vri­je­me je ra­ta, 1944. u Ita­li­ji. Vo­de se te­ške bor­be na eu­rop­skom tlu i eska­dri­la sas­tav­lje­na od cr­nih pi­lo­ta Tu­ske­gee Air­men na­po­kon je do­bi­la pri­li­ku do­ka­za­ti se na ne­bu na­kon što su ti­je­kom tre­nin­ga do­živ­lja­va­li dis­kri­mi­na­ci­ju... Iz­vr­š­ni pro­du­cent ovo­ga fil­ma je Ge­or­ge Lu­cas, to je nje­gov osob­ni pro­jekt ko­ji mu je za­okup­ljao paž­nju od 1988. Snim­lje­no pre­ma knji­zi Joh­na B. Holwaya “Red Ta­ils, Black Win­gs: The Men of Ame­ri­ca’s Black Air For­ce”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.