ALEJANDRA

NAUČILA JE PLESATI STEP I DIPLOMIRALA JE GLUMU U NEW YOR­KU

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Zvi­jez­da sa­pu­ni­ce “Vo­li me za­uvi­jek”, Alejandra Bar­ros (46), diplomirala je glumu u New Yor­ku. Uz to je za­vr­ši­la školu umjet­nič­kog ple­sa na Bro­adwayju te zna plesati i step. Na­kon što se us­pješ­no ško­lo­va­la, vra­ti­la se ži­vje­ti u Mek­si­ko. U de­se­tak mek­sič­kih se­ri­ja ima­la je glav­nu ulo­gu. Alejandra iz bra­ka s Lu­isom Ma­nu­elom Pe­ral­tom (52), od ko­je­ga se ra­zve­la 2003., ima si­na Lu­isa Ma­nu­ela Jr. (18).

“Vo­lim stra­ne je­zi­ke i že­lje­la bih na­uči­ti go­vo­ri­ti i fran­cu­ski.“

La­na­ana Uje­vić o stra­nim je­zi­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.