HE­AR­TLAND

Amy se po­sva­đa s Tyem jer je ulo­žio nji­hov no­va­no­vac u ne­si­gur­ni ppo­sao

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Amyn po­pis kli­je­na­ta dras­tič­no se sma­njio pos­li­je nje­zi­ne ne­sre­će pa je Lou na­go­vo­ri da odr­ži­održ nas­tup ko­jim će naj­a­vi­ti svoj po­vra­tak te ta­ko una­pri­je­di­ti­di­ti pos­lov­nu ka­ri­je­ru. U mme­đu­vre­me­nu, Ty osje­ća da ne mo­že is­pu­nis­pu­ni­ti oče­ki­va­nja i ušte­dje­ti ne­što nov­ca za svo­jus i Amynu bu­duć­nost čak ni ako bud­bu­de stal­no ra­dio pre­ko­vre­me­no. Upra­vo zz­bog to­ga Ca­leb ga us­pi­je­va na­go­vo­ri­ti dda inves­ti­ra svoj no­vac u nje­gov ne­si­gur­n­ne­si­gur­ni po­sao.

UTO­RAK Amy i Ty se pre­pi­ru­prep zbog Tyje­vog ri­zič­nog ula­ga­nja u ko­nja ko­ji nas­tu­pa na utr­ka­ma s ba­čva­ma,bač a si­tu­aci­ja se još do­dat­no za­za­kom­pli­ci­ra kad Amy poč­ne su­ra­đi­va­ti s prin­cempr Ah­me­dom.dom. Lou ne zna ka­ko bi re­agi­ra­la kad joj Tim pri­op­ći da vi­še ne že­li bi­ti sa­mo ti­hi part­ner u vo­đe­nju nji­ho­ve za­lo­gaj­ni­ce, a Ge­or­gie skla­pa neo­če­ki­va­ne­oče­ki­va­no i neo­bič­no pri­ja­telj­stvo.

SRI­JE­DA Amy vjež­ba s Tyje­vimTyjev i Ca­le­bo­vi­mvim ko­njem te na kra­ju od­lu­či­od nas­tu­pi­ti s njim na poz­na­tom na­tjec­na­tje­ca­nju Fu­tu­rity. U me­đu­vre­me­nu, Jack i Li­saLis do­la­ze do neo­če­ki­va­nog rje­še­nja za ssvo­je pro­ble­me po­ve­za­ne s nji­ho­vom ve­zo­ve­zom na da­lji­nu, a Lou do­ka­zu­je ko­li­ko su maj­kem uis­ti­nu važne u ži­vo­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.