LJU­BA­VI SA SE­TA

Ana Maj­he­nić i Ivan Her­ceg no­vi su par či­je je ve­za po­če­la na sni­ma­nju. La­ni je Je­le­na Per­čin za­ve­la Mom­či­la Ota­še­vi­ća pred ka­me­ra­ma i u pri­vat­nom ži­vo­tu

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE - Pi­še: VA­LEN­TI­NA BOLTIŠ

Broj­ni sa­ti na sni­ma­nju do­ma­će se­ri­je "Zlat­ni dvo­ri" zbli­ži­li su Iva­na Her­ce­ga (35) i Anu Maj­he­nić (35).

Par se za­jed­no po­ja­vio na do­dje­li Ve­čer­nja­ko­ve ru­že 31. ožuj­ka, no po­ku­ša­va­li su ne oda­ti svo­ju ro­man­su jer je ta­je od jav­nos­ti. Ivan Her­ceg ni­je že­lio ni­šta re­ći o no­voj dje­voj­ci, ali ni­je ni opo­vrg­nuo da su Ana i on u ve­zi.

- Ni­kad ne ko­men­ti­ram pri­vat­ni ži­vot, pa ta­ko ni sad - krat­ko je iz­ja­vio glu­mac. U se­ri­ji "Zlat­ni dvo­ri" Her­ceg tu­ma­či se­oskog li­ječ­ni­ka Mla­de­na, a Maj­he­nić igra nje­go­vu biv­šu su­pru­gu, zlo­čes­tu Evu. Ona je od­luč­na u na­mje­ri da opet bu­de sa svo­jim mu­žem, pa ko­ris­ti sva mo­gu­ća sred­stva ka­ko bi to os­tva­ri­la. Dok na se­tu se­ri­je nji­ho­va lju­bav ni­je vi­še obos­tra­na i Her­ceg se po­ku­ša­va os­lo­bo­di­ti Maj­he­nić, u stvar­nom ži­vo­tu par je sve češ­će za­jed­no.

Ana je po­čet­kom trav­nja nas­tu­pa­la u Uma­gu s pred­sta­vom "Na zlu pu­tu" Dra­že­na Fe­ren­či­ne i Ivan je ot­pu­to­vao s njom. Otiš­li su i na krat­ki od­mor u Ro­vinj te je glu­mac iz poz­na­tog res­to­ra­na obja­vio fo­to­gra­fi­ju i po­hva­lio se da uži­va. Maj­he­nić ni­je že­lje­la ko­men­ti­ra­ti svo­ju ve­zu s Her­ce­gom, no po­t­vr­di­la je da vi­še ni­je u ve­zi s du­go­go­diš­njim deč­kom, no­vi­na­rom Ar­se­nom Ore­mo­vi­ćem (50). Ise­li­la se pri­je dva mje­se­ca iz nji­ho­va za­jed­nič­kog do­ma u Za­gre­bu.

Her­ce­gu ovo ni­je pr­vi put da je sni­ma­ju­ći pro­na­šao lju­bav. Go­di­nu da­na bio je u ve­zi s biv­šom ma­ne­ken­kom Ani­tom Du­jić (33), ko­ja je ra­di­la kao de­ko­ra­ter­ka se­ta te­le­no­ve­le "Kud puk­lo da puk­lo". Na­vod­no su pre­ki­nu­li u ko­lo­vo­zu proš­le go­di­ne, no ni­su htje­li go­vo­ri­ti o to­me. Je­le­na Per­čin (36) i Mom­či­lo Ota­še­vić (27) upoz­na­li su se na sni­ma­nju se­ri­je "Zo­ra du­bro­vač­ka" 2013., ali tad su bi­li sa­mo pri­ja­te­lji. Za­lju­bi­li su se kad su sni­ma­li "Kud puk­lo da puk­lo", u ko­joj je mla­di cr­no­gor­ski glu­mac igrao jed­nu od glav­nih ulo­ga. Ota­še­vi­ću se, baš kao u se­ri­ji, i u stvar­nom ži­vo­tu svi­dje­la atrak­tiv­na Per­čin. - Je­le­nin i moj od­nos je ja­ko do­bar i s njom se osje­ćam vr­lo udob­no - re­kao je mla­di glu­mac. Pa­ru ne sme­ta raz­li­ka u go­di­na­ma, a ci­je­lo proš­lo lje­to su

Vi­še pu­ta sam se za­ljub­lji­vao

u ko­le­gi­ce. Pr­vo pri­mi­je­tim

osmi­jeh, pa on­da oči, gru­di i gu­zu, ka­že

Ota­še­vić

pro­ve­li u glu­mi­či­nim rod­nim Ko­nav­li­ma s nje­zi­nom kće­ri Lo­tom (7), ali ni­su obja­vi­li ni­jed­nu za­jed­nič­ku sli­ku.

- Ni ja ni Mom­či­lo ni­smo sklo­ni objav­lji­va­nju na­ših fo­to­gra­fi­ja - objas­ni­la je Je­le­na Per­čin. Ta­ko­đer je is­tak­nu­la da su i da­lje od­luč­ni u to­me da ne go­vo­re o svo­joj ve­zi. Glu­mi­ca se 2011. ra­zve­la od ugos­ti­te­lja Kris­ti­ja­na Ba­bi­ća, s ko­jim ima kćer Lo­tu, a pri­je dvi­je go­di­ne po­ve­zi­va­lo je se s 24 go­di­ne sta­ri­jim po­li­ti­ča­rem Vla­di­mi­rom Šiš­lja­gi­ćem. Ota­še­vić je pri­je Je­le­ne bio u ve­zi sa su­gra­đan­kom iz Ce­ti­nja, stu­den­ti­com Ti­nom Jo­ve­tić. Raz­log nji­ho­va pre­ki­da je bi­la da­lji­na, zbog ko­je su se ri­jet­ko vi­đa­li.

Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić (37) i Ti­ja­na Pe­čen­čić (29) za­lju­bi­li su se na cje­lod­nev­nim sni­ma­nji­ma se­ri­je “Kud puk­lo da puk­lo”.

Pr­vi put su vi­đe­ni za­jed­no u Ki­nu Eu­ro­pa na Da­ni­ma hr­vat­skog fil­ma kra­jem trav­nja 2015., a Po­po­vić Vo­la­rić je ot­krio što mu se svi­dje­lo kod ko­le­gi­ce. - Ona je jed­nos­tav­no kras­na oso­ba te me je oča­ra­la svo­jom in­te­li­gen­ci­jom, po­na­ša­njem, ta­len­tom, du­ho­vi­toš­ću i lje­po­tom - is­pri­čao je glu­mac. Pe­čen­čić u svib­nju proš­le go­di­ne ni­je zna­la je li Jan­ko lju­bav nje­zi­na ži­vo­ta, ali je is­tak­nu­la da je či­ni sret­nom. - Bit­no mi je da uz se­be imam čo­vje­ka ko­ji će ra­zu­mje­ti sve mo­je pro­mje­ne ti­je­kom da­na i po­dr­ža­ti me u to­me. Mi se me­đu­sob­no kri­ti­zi­ra­mo, hva­li­mo, go­vo­ri­mo jed­no dru­go­me sve, i to bez za­dr­ške - rek­la je glu­mi­ca. Par se tru­di odr­ža­va­ti svo­ju ve­zu na da­lji­nu, jer Pe­čen­čić ži­vi u Be­ogra­du, a Po­po­vić Vo­la­rić u Za­gre­bu.

- Ni­je baš uvi­jek jed­nos­tav­no, ali za­to kad se na­đe­mo u Za­gre­bu, Be­ogra­du, Pu­li ili drug­dje, čvr­š­ći smo i iz­nim­no ci­je­ni­mo na­še vri­je­me - re­kao je Jan­ko, ko­ji sma­tra da je za us­pje­šan od­nos na da­lji­nu po­treb­no ulo­ži­ti lju­bav, po­vje­re­nje i strp­lje­nje. Glu­mi­ca Helena Mi­nić (38) i re­da­telj Da­li­bor Ma­ta­nić (42) za­lju­bi­li su se dok su pri­pre­ma­li za­jed­nič­ku pred­sta­vu “Thel­ma i Lo­uise”. Mi­nić je pre­ki­nu­la de­ve­to­go­diš­nju ve­zu s ko­le­gom Hr­vo­jem Klo­bu­ča­rom, a Ma­ta­nić je os­ta­vio dje­voj­ku, kos­ti­mo­graf­ki­nju Mo­ra­nu Ce­ro­vec. Glu­mi­ca je tad za­hva­li­la re­da­te­lju što je po­mak­nuo nje­zi­ne glu­mač­ke i ljud­ske gra­ni­ce. Par se na­kon sa­mo po­la go­di­ne ve­ze vjen­čao u pro­sin­cu 2014. go­di­ne u cr­k­vi sv. Fo­ške ne­da­le­ko od Vod­nja­na.

- Važ­no je sa­mo slu­ša­ti svo­je sr­ce - iz­ja­vi­la je pre­sret­na glu­mi­ca. Par je u ko­lo­vo­zu 2015. do­bio kćer Lo­lu (2),a u lip­nju ove go­di­ne do­bit će si­na. Mi­nić je is­pri­ča­la da joj je maj­čins­tvo bio naj­ljep­ši pok­lon. - To je je­dan od naj­sret­ni­jih tre­nu­ta­ka u mo­jem ži­vo­tu, na­rav­no uz tre­nu­tak kad sam upoz­na­la Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća, i to je bio put pre­ma naj­sret­ni­jem tre­nut­ku, ono­me kad je Lo­la doš­la na svi­jet - is­tak­nu­la je Mi­nić. Glu­mi­ca i sce­na­ris­ti­ca Je­le­na Ve­lja­ča (35) dvi­je go­di­ne na­kon ra­zvo­da od Jan­ka Po­po­vi­ća Vo­la­ri­ća za­lju­bi­la se u glum­ca Dra­že­na Ču­če­ka (46). Oni su se upoz­na­li 2014., dok su ra­di­li u ka­za­li­štu Ma­la sce­na na pred­sta­vi “Pra­va stvar”. Nji­hov za­jed­nič­ki pro­jekt, u ko­jem su glu­mi­li lju­bav­ni par, pos­tao je hit i po­gle­da­lo ga je ti­su­će gle­da­te­lja. - On je ta­len­ti­ran, ka­riz­ma­ti­čan i po­se­ban. Sr­ce mi je pre­pu­no što imam pri­li­ku glu­mi­ti s njim - is­pri­ča­la je tad odu­šev­lje­na Ve­lja­ča. Tad su ih čes­to vi­đa­li u za­jed­nič­kim šet­nja­ma sa psi­ma, a ubr­zo su po­če­li ži­vje­ti za­jed­no. Par se vjen­čao u ruj­nu 2015., a sa­mo tri mje­se­ca kas­ni­je do­bi­li su kćer Le­nu (1). Ve­lja­ča ni­je htje­la

Jan­ko Vo­la­rić Po­po­vić za­lju­bio se u Ti­ja­nu Pe­čen­čić sni­ma­ju­ći ‘Kud puk­lo, da puk­lo’. Lju­bav Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća i He­le­ne Mi­nić pla­nu­la je na pro­ba­ma ‘Thel­me i Lo­uise’

od­go­di­ti sni­ma­nje se­ri­je “Pra­va že­na”, či­ja je pro­du­cen­ti­ca, pa je za­to Ču­ček oti­šao na po­ro­dilj­ni do­pust.

- Do­go­vo­ri­la sam se s njim i ja­ko se ra­do­vao to­me - is­tak­nu­la je Je­le­na. Nji­ho­va kći Le­na je čak za­igra­la u uvod­noj špi­ci se­ri­je “Pra­va že­na” te je Ču­ček re­kao da je ta­len­ti­ra­na na ma­muu i ta­tu. Glu­mac se po­sve­tio očins­tvu i uži­va u to­me. - Ovo je naj­ljep­še raz­dob­lje mo­jeg ži­vo­ta - Iz­ja­vio je Ču­ček. I lju­bav­na pri­ča glu­ma­ca Ene­sa Vej­zo­vi­ća (39) i Bo­ja­ne Gre­go­rić Vej­zo­vić (45) za­po­če­la je na sce­ni. Zbli­ži­li su se na pro­ba­ma pred­sta­ve “Pop­corn” u ka­za­li­štu Ga­vel­la, gdje su obo­je stal­ni čla­no­vi an­sam­bla. Bojana je tu­ma­či­la lik star­le­te ko­ja že­li pos­ta­ti glu­mi­ca, a Enes ma­sov­nog ubo­ji­cu na­dah­nu­tog fil­mo­vi­ma na­si­lja. Glu­mi­ca je pre­ki­nu­laa tro­ipol­go­diš­nju ve­zu s gra­fič­kim di­zaj­ne­rom De­ni­som Ko­va­čem, s ko­jim je pla­ni­ra­la in­tim­no vjen­ča­nje. U si­ječ­nju ove go­di­ne su­pruž­ni­ci su pros­la­vi­li 11 go­di­na bra­ka, a Bojana je ot­kri­la re­cep­tt za us­pješ­nu ve­zu. - Mis­lim da smo brak us­pje­li odr­ža­ti baš za­to što smo ve­za­ni pos­lom. Mno­go vre­me­na pro­vo­di­mo za­jed­no i ra­zu­mi­je­mo pro­ble­ma­ti­ku čud­nog rad­nog vre­me­na. Glumu ne mo­že­te os­ta­vi­ti u ka­za­li­štu i ne raz­miš­lja­ti o to­me kod ku­će - objas­ni­la je glu­mi­ca. Enes je is­tak­nuo da brak ni­je ni­ma­lo pro­mi­je­nio ni utje­cao na od­nos me­đu njima. - Sad ne go­vo­rim mo­ja cu­ra Bojana, ne­go mo­ja že­na Bojana. Za­ljub­ljen sam u nju kao i pr­vog da­na, a vo­lim je kao da je znam ci­je­li ži­vot - re­kao je glu­mac.

Brač­ni par ima si­na Ra­ula (11) i kćer Zoe (7). Za­jed­no su glu­mi­li u se­ri­ja­ma “Do­bre na­mje­re” i “Hor­va­to­vi­ma”, gdje igra­ju biv­še su­pruž­ni­ke ko­ji se su­kob­lja­va­ju. Uz to, sni­ma­li su film “Ne pi­taj ka­ko” Lu­ka­sa No­le, u ko­je­mu su tu­ma­či­li glav­ne ulo­ge. - Taj­na brač­ne sre­će je da part­ne­ra pri­hva­ti­te onak­vim ka­kav je, uz ma­lu do­zu lju­bo­mo­re - za­klju­čio je Enes.

THELMA I LO­UISE Pr­va su­rad­nja Ma­ta­ni­ća s He­le­nom Mi­nić za­pa­li­la je lju­bav me­đu nji­ma

SPLETKARI KA­KO BI ZA­VE­LA HER­CE­GA U se­ri­ji Maj­he­nić po­ku­ša­va za­ves­ti Her­ce­ga, ko­ji joj je biv­ši su­prug, i ra­di raz­ne splet­ke

NI­SU SE ODVAJALI Ci­je­lo proš­lo lje­to pro­ve­li su za­jed­no u Ko­nav­li­ma

HIT PROJEKT Pred­sta­va ‘Pra­va stvar’ spo­ji­la je Ve­lja­ču i Ču­če­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.