Za­lju­bi­li se, pa pre­ki­nu­li svo­je du­ge ve­ze

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

Da­li­bor Ma­ta­nić i Helena Mi­nić su se naš­li u lju­bav­nom če­tve­ro­ku­tu. Os­ta­vi­li su svo­je part­ne­re i za­po­če­li ve­zu. Vjen­ča­li su se na­kon šest mje­se­ci, a go­di­nu kas­ni­je do­bi­li kćer Lo­lu. Do­bit će si­na u lip­nju ove go­di­ne, a još se ni­su od­lu­či­li za ime.

ZBLIŽILA IH CJELODNEVNA SNI­MA­NJA Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić i Ti­ja­na Pe­čen­čić za­lju­bi­li su se na se­tu hr­vat­ske se­ri­je

‘Kud puk­lo da puk­lo’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.