No­se li ki­šo­bran i lju­bi­čas­ta bo­ja prok­let­stvo?

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

NA VJENČANJU SU SE SKRIVALI LJUBIČASTIM KI­ŠO­BRA­NOM, PA SE NA­KON ČE­TI­RI MJE­SE­CA RASTAJU

Na­po­kon sam sti­gao iz­a­ći u ka­za­liš­ni ka­fić. Po­se­ban je to svi­jet i uvi­jek je za­bav­no. Pre­tre­sa­ju se raz­ne te­me, ali uvi­jek iz dru­ga­či­jeg ku­ta ne­go u dru­gim ka­fi­ći­ma u gra­du. Ču­ju se i vi­ce­vi ko­ji uvi­jek zvu­če bo­lje jer ipak ih pri­ča­ju pro­fe­si­onal­ci, a na­ro­či­to je za­bav­no kad se poč­nu pre­pri­ča­va­ti raz­ne aneg­do­te s pro­ba, pred­sta­va ili sni­ma­nja fil­mo­va. I ta­ko je na red doš­la pri­ča o prok­let­stvi­ma ko­ja mo­gu upro­pas­ti­ti pred­sta­vu. Vr­lo je važ­no, uvje­ra­va­ju me znal­ci, da na ge­ne­ral­noj pro­bi ne­što po­đe po kri­vu. To ga­ran­ti­ra da će se sva lo­ša kar­ma po­tro­ši­ti te će od pre­mi­je­re na­da­lje sve ići kao po lo­ju. Glum­ci ko­ji ne glu­me u pred­sta­vi pri­je pre­mi­je­re svo­jim ko­le­ga­ma mo­ra­ju re­ći: ‘Pu­ji, pu­ji, pu­ji’, a tu je i niz ne­pi­sa­nih pra­vi­la ko­jih se mo­ra pri­dr­ža­va­ti od pr­ve pro­be. - Znaš li da ve­li­ki Pa­olo Ma­gel­li po­lu­di ako net­ko do­đe na sce­nu s ki­šo­bra­nom ili na se­bi ima ro­bu lju­bi­čas­te bo­je? - uvjer­lji­vo mi je re­kao in­s­pi­ci­jent, na što sam ga po­gle­dao s ne­vje­ri­com. - Te stva­ri stvar­no mo­gu do­ni­je­ti ne­sre­ću - nas­ta­vio me uvje­ra­va­ti. Za­mo­lio sam ga da mi te tvrdnje pot­kri­je­pi pri­mje­rom. - Evo ti po­s­ljed­nje vjen­ča­nje Bo­ri­sa Nov­ko­vi­ća. Za me­ne su, na­ime, i vjen­čanja pred­sta­ve. On i mla­den­ka skrivali su se od fo­to­re­por­te­ra ljubičastim ki­šo­bra­ni­ma. I na­kon če­ti­ri mje­se­ca bra­ka od­lu­či­li su se ras­ta­ti - objas­nio mi je in­s­pi­ci­jent na­smi­jav­ši sve u ka­fi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.