Za me­ne je kriza sred­njih go­di­na obič­no pre­se­ra­va­nje

Di­no Ša­ran na­kon osam go­di­na pa­uze sni­ma no­vi al­bum

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Fron­t­men sa­ra­jev­skih Le­tu Štu­ke pre­ki­nuo je šes­to­go­diš­nju glaz­be­nu pa­uzu te oku­pio bend s ko­jim ra­di dvi­je plo­če.

Na “Best of” iz­da­nju gru­pe Le­tu Štu­ke bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki ro­ke­ri uvr­sti­li su 17 pje­sa­ma, a pri­pre­ma­ju i no­vi al­bum. - Na tri plo­če, ko­li­ko smo ih iz­da­li, naš­lo se pu­no zna­čaj­nih pje­sa­ma. Vo­di­li smo ra­ču­na da za­do­vo­lji­mo ukus na­še pu­bli­ke, ali i da se na al­bu­mu na­đu pje­sme ko­je su na­ma emo­tiv­no važ­ne - re­kao je Ša­ran. Do­dao je ka­ko kom­pi­la­ci­jom naj­bo­ljih pje­sa­ma že­le pri­vu­ći obo­ža­va­te­lje mla­đe ge­ne­ra­ci­je. Di­no je po­s­ljed­njih go­di­na ra­dio no­ve pje­sme ko­je će se usko­ro na­ći na no­vom al­bu­mu ben­da.

- Pi­sao sam pot­pu­no

neo­p­te­re­ćen po­li­ti­kom i cr­ni­lom ko­je sva­kod­nev­no gle­da­mo. Ni­sam se že­lio ba­vi­ti bi­lo s či­me što is­klju­ču­je moj unu­tar­nji mir. Na­pi­sao sam ne­ko­li­ko pro­vo­ka­tiv­nih pje­sa­ma s ko­ji­ma ću se stil­ski po­igra­ti - objas­nio je Ša­ran. Tvr­di ka­ko je una­toč svo­jih 48 go­di­na os­tao bun­tov- nik, ali i ro­man­tič­ni ci­nik, pa još ni­je upao u kri­zu sred­njih go­di­na. - Uz dva al­bu­ma ko­ja pri­pre­ma­mo do kra­ja go­di­ne, za me­ne su pri­če o bi­lo kak­voj kri­zi sred­njih go­di­na obič­no pre­se­ra­va­nje. Češ­će raz­miš­ljam o smr­ti, o čo­vje­ko­vu za­vr­šet­ku, dok me ova pri­ča na­po­la ne za­ni­ma. Po­sve­ćen sam svo­jem klin­cu u či­je­mu druš­tvu uži­vam - re­kao je pje­vač. Ša­ran sa si­nom Ka­nom (8) pra­ti sport, no sa­ra­jev­ski pje­vač objaš­nja­va da sa svo­jim je­din­cem ne ide na utak­mi­ce. Ša­ra­nu se ne do­pa­da što se dje­cu od­ga­ja u kom­pe­ti­tiv­nom druš­tvu, zbog če­ga njih dvo­ji­ca sva­ku ak­tiv­nost pre­tva­ra­ju u igru bez po­bjed­ni­ka.

- S ob­zi­rom na

to da Kan ide u ško­lu, već pu­no in­te­re­sa ra­zvi­ja neo­vis­no o utje­ca­ju u obi­te­lji. No ne for­si­ram ga da ga­ji ikak­vu am­bi­ci­ju pre­ma glaz­bi, ra­di­je bih da se sa­mos­tal­no iz­gra­đu­je - za­klju­čio je Ša­ran. (alu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.