STEVE CARELL

NEZABORAVNO LJETO HTV 2, 21:00, UTORAK

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

U bli­skoj bu­duć­nos­ti Zem­lja vi­še ne mo­že za­do­vo­lji­ti po­tre­be čo­vje­čans­tva jer su zbog svo­je ras­troš­nos­ti do­ve­li do uni­šte­nja rav­no­te­že u pri­ro­di. Co­oper, biv­ši NASA-in tes­t­ni pi­lot ko­ji je sa­da po­ljo­pri­vred­nik, ži­vi s obi­te­lji: pun­cem Do­nal­dom, si­nom To­mom i kće­ri Murp­hy, ko­ja vje­ru­je da se u nji­ho­voj ku­ći na­la­zi duh ko­ji s njom po­ku­ša­va ko­mu­ni­ci­ra­ti. An­ne Hat­haway (34) ro­di­la se u New Yor­ku i ima dva bra­ta. Glu­mom se po­če­la ba­vi­ti u os­nov­noj ško­li ka­da je tu­ma­či­la broj­ne ulo­ge u škol­skim pred­sta­va­ma. Di­plo­mi­ra­la je na ame­rič­koj Aka­de­mi­ji dram­ske umjet­nos­ti, a pr­vu film­sku ulo­gu odra­di­la je u “Prin­ce­zi­nim dnev­ni­ci­ma”. Hat­haway je u bra­ku s glum­cem i biz­ni­sme­nom Ada­mom Shul­ma­nom (36) te ima­ju si­na Jo­nat­ha­na Ro­se­ban­k­sa (1). An­ne tre­nu­tač­no sni­ma tri­ler “Se­re­nity” i šu­ška se da će glu­mi­ti naj­poz­na­ti­ju lut­ku na svi­je­tu u pus­to­lov­nom fil­mu “Bar­bie”. Film “Nezaboravno ljeto” ur­ne­bes­na je ko­me­di­ja o odras­ta­nju če­tr­na­es­to­go­diš­njeg Dun­ca­na. On lje­ti ne­ra­do do­la­zi iz New Yor­ka u gra­dić Ca­pe Cod kraj mo­ra te provodi spar­ne ljet­ne praz­ni­ke s maj­kom, nje­zi­nim deč­kom Tren­tom i nje­go­vom kće­ri Steph. Oče­ku­je se da Dun­can tje­les­no sta­sa i da se dru­ži s dje­voj­ka­ma. Me­đu­tim, on se te­ško uk­la­pa u no­ve ži­vot­ne si­tu­aci­je, a tu će mu po­mo­ći upoz­na­va­nje s Owe­nom, vo­di­te­ljem vo­de­nog par­ka. Owen za­pos­li Dun­ca­na i uz­me ga pod svo­je okri­lje dok ga nje­go­va maj­ka i da­lje za­ne­ma­ru­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.