‘Ne­mo­gu­će je ri­je­ši­ti se za­no­sa ko­ji mi da­je glaz­ba’

Biv­ši član ben­da Qu­asarr sni­ma spot za no­vi singl, a 4. stu­de­nog u Tvor­ni­ci kul­tu­re pri­pre­ma kon­cert­nu pro­mo­ci­ju

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Biv­ši član i su­os­ni­vač ben­da Qu­asarr Bo­ris Štok (39) po­sve­tio se solo ka­ri­je­ri, a tre­nu­tač­no osva­ja­ju nje­go­ve pje­sme “Is­pod ko­že” i “Ove mis­li”.

Za Što­ka i nje­go­ve pje­sme ka­žu da su na tra­gu Joy Di­vi­si­ona i De­pec­he Mo­dea. - ‘Is­pod ko­že’ je mo­der­na ples­na, pra­va ra­di­ofo­nič­na pop pje­sma, a ‘Ove mis­li’ su pr­ga­vi rock riff s da­škom zvu­ka 80-ih. No obje pje­sme ima­ju moj pre­poz­nat­ljiv iz­ri­čaj, pro­duk­ci­ju i vo­kal­nu eks­pre­si­ju po če­mu me lju­di pre­poz­na­ju - ka­že autor o svo­jim dvje­ma naj­no­vi­jim stva­ri­ma. Ra­do se do­ti­če glaz­be­nih uzo­ra i to ga pi­ta­nje, za raz­li­ku od ne­kih nje­go­vih ko­le­ga, uop­će, ka­že, ne uz­ru­ja­va. - Utje­ca­ja ima pu­no, ali ako pri­ča­mo pje­vač­ki, on­da su naj­ve­ći utje­caj ima­li: Da­vid Bowie, Ed­die Ved­der i Jeff Buc­k­ley, a glaz­be­no su tu De­pec­he Mo­de, Mo­lo­ko, ci­je­la grun­ge sce­na, Björk, bri­tan­ska elek­tro sce­na 80ih, Ka­te Bush, U2, The Cu­re i mno­gi dru­gi - do­da­je. Na­kon od­la­ska iz ben­da pr­va su­rad­nja ko­ju je os­tva­rio bi­la je s pje­va­či­com Yayom s pje­smom “Ove mis­li”. Za nju ka­že da je “od­lič­na pje­va­či­ca i vr­lo mu­zi­kal­na pa smo od­mah klik­nu­li”.

- Pje­sma je pu­na ener­gi­je i ‘gro­ovea’, a vo­kal­no sam htio odre­đe­ni sen­zi­bi­li­tet i eks­pre­si­ju, gla­so­vi se prek­la­pa­ju i funk­ci­oni­ra­ju kao jed­no tki­vo, tj. mu­ška i žen­ska stra­na pri­če - ka­že Štok, ko­ji uz glaz­bu ima i sta­lan po­sao pa mu, tvr­di, ne pre­os­ta­je mno­go vre­me­na za ho­bi­je po­put ski­ja­nja i ko­šar­ke ko­je ja­ko vo­li. U pri­pre­mi je i album. - Upra­vo sni­mam spot za no­vi singl ‘Kao mi’ ko­ji iz­la- zi pr­vi tje­dan u lis­to­pa­du. Ta­da iz­la­zi i EP za Aqu­ari­us Re­cor­ds ko­ji će na­go­vi­jes­ti­ti no­vi album ko­ji pri­pre­mam za pro­lje­će. Tim po­vo­dom 4. stu­de­nog u Za­gre­bu u Tvor­ni­ci kul­tu­re pri­pre­mam i ma­lu kon­cert­nu pro­mo­ci­ju - naj­av­lju­je glaz­be­nik, ko­ji uz sav po­sao i da­lje tvr­di da je glaz­ba nje­gov naj­dra­ži po­rok te da je se jed­nos­tav­no ne mo­že odre­ći, a shva­tio je da se njo­me že­li ba­vi­ti čim ju je po­čeo ra­di­ti. - Glaz­ba pru­ža fan­tas­ti­čan kre­ativ­ni za­nos i tog se osje­ća­ja te­ško ri­je­ši­ti - ka­že Bo­ris.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.