‘Mic­hel­le Pfe­if­fer je naj­ge­ni­jal­ni­ja že­na ko­ju znam’

PRONAŠLA MUZU I UZOR

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Hol­lywo­od­ska le­gen­da MicMic hel­le­hel­le Pfe­if­fer (59) i Jen­ni­ferJen­ni­fe Lawren­ce (27) ja­ko su se zbli­ži­le na se­tu no­vog ho­ror-fil­ma “Mot­her” ko­ji jje re­ži­rao Jen­ni­fe­rin part­n­part­ner, re­da­telj Dar­ren Aro­nofAro­no sky­sky (48).

- Pr­vih ne­ko­li­ko da­na­da joj se dos­lov­no ni­sam­nis usu­di­la pri­ći. Ču­laČul sam da je pi­ta­la za me­ne, no bi­lo me pre­vi­še strah. On­da mi je Dar­ren re­kao da se sa­be­rem­sa­be­rem, po­če­le smo se dru­ži­ti i ja sam shva­ti­la da je onao naj­div­ni­ja i naj­ta­len­ti­ran­naj­ta­len­ti­ra­ni­ja že­na ikad - pre­pu­na je hv­hva­le Jen­ni­fer Lawren­ce za svo­ju 332 go­di­ne sta­ri­ju ko­le­gi­cu.

Što se fil­ma ti­če, Lawren­ce ppriz­na­jez­na­je da je Dar­re­nu, s ko­jim je u ve­zi go­di­nu da­na, rek­la “da”d pri­je ne­go što je uop­će pro­či­pro­či­ta- la sce­na­rij, samo je ču­la ide­ju. - On je to­li­ko ge­ni­ja­lan da uop­će ni­sam sum­nja­la tre­bam li se u to ‘uba­ci­ti’ - ka­že Jen­ni­fer, no do­da­je da su se stva­ri za­kom­pli­ci­ra­le na­kon či­ta­nja sce­na­ri­ja.

- Ba­ci­la sam pa­pi­re u kut so­be i ur­la­la na nje­ga. Mis­li­la sam da je po­re­me­ćen, to je jedan ta­ko te­žak i iz­o­pa­čen sce­na­rij - ka­že glu­mi­ca, ko­ju je re­da­telj na­po­s­ljet­ku ipak smi­rio i uvje­rio u pro­jekt. Nje­zi­ni part­ne­ri u fil­mu su Ja­vi­er Bar­dem i Mic­hel­le Pfe­if­fer. Mla­đom ko­le­gi­com je im­pre­si­oni­ra­na i Pfe­if­fer.

- Du­go se ni­sam s ne­kim ta­ko po­ve­za­la. Lawren­ce je za­is­ta mla­da na­da fil­ma - rek­la je pla­vu­ša ko­ja, pri­mi­je­ti­li su ko­le­ge na se­tu, ne sta­ri.

- Bi­lo bi ne­ukus­no pre­vi­še pri­ča­ti o nje­zi­nu iz­gle­du, no ako ću iz­gle­da­ti upo­la kao Mic­hel­le, ja sam naj­sret­ni­ja na svi­je­tu - ka­že Lawren­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.