Obje dje­voj­ke su ve­li­ke po­bor­ni­ce zdra­vog ži­vo­ta

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU -

Je­su li vam part­ne­ri ikad bi­li lju­bo­mor­ni ili vam spo­či­ta­va­li zbog lju­bav­nih sce­na (bi­lo da je se­ri­ja, ka­za­li­šte, glaz­be­ni spot...)? Ni­ves:

Mo­ji part­ne­ri uvi­jek su ja­ko lju­bo­mor­ni. Te­ško je ra­zu­mje­ti ovu vr­stu pos­la ako i sam ni­si dio to­ga. Ne mogu ni za­mis­li­ti ka­ko bi bi­lo ko­ji moj biv­ši re­agi­rao da vi­di, npr., lju­bav­nu sce­nu s Ran­kom.

Ta­ra: Ni­ka­da. Bu­du­ći da se u tim si­tu­aci­ja­ma ra­di o glu­mi, to bi bi­lo jed­nos­tav­no pre­vi­še ne­upu­će­no za bi­lo ko­ga bih uze­la u ob­zir kao part­ne­ra.

Što bis­te bi­le da se ne ba­vi­te tre­nu­tač­nim za­ni­ma­nji­ma? O če­mu ste ma­šta­le kao dje­voj­či­ce?

Ni­ves: Ja sam ma­šta­la da sam glu­mi­ca i uvi­jek su mi se svi smi­ja­li jer sam bi­la iz­ra­zi­to sra­me­ž­lji­vo di­je­te i vr­lo sam ma­lo pri­ča­la.

Ta­ra: Ja sam ima­la raz­ne in­te­re­se, od dok­to­ri­ce, ve­te­ri­nar­ke do ra­da u mar­ke­tin­gu, po­vjes­ni­čar­ke, cvje­ća­ri­ce... stvar­no sva­šta! Ne­ka­ko mi je naj­bo­lje sje­lo kad sam shva­ti­la da bih kao glu­mi­ca mo­žda mo­gla sve to is­pro­ba­ti.

S ob­zi­rom na to da ste obje Za­grep­čan­ke, u ko­jem ste kvar­tu odras­le? Jes­te li bi­le mir­ne dje­voj­či­ce ili ste se “tuk­le” s deč­ki­ma? Ni­ves: Odras­la sam na Sred­nja­ci­ma. Bi­la sam vr­lo mir­no i ti­ho di­je­te, pra­va dje­voj­či­ca. A deč­ki me ni­su tuk­li ne­go su uglav­nom bi­li za­ljub­lje­ni u me­ne.

Ta­ra: Ja sam odras­la u Ret­kov­cu, u Du­bra­vi. Do­du­še,

1)

Obo­ža­va­te­lji Ni­ves vo­le ka­da ona s nji­ma po­di­je­li sek­si sel­fi­eje na pro­fi­lu svo­je druš­tve­ne mre­že Ta­ra i Ni­ves od­lič­no se sla­žu na se­tu s ko­le­gom Mom­či­lom Ota­še­vi­ćem, ko­je­ga gle­da­te­lji­ce obo­ža­va­ju Glu­mač­ka eki­pa vo­li se za­bav­lja­ti na­kon sni­ma­nja se­ri­je i svi su pos­ta­li kao “ma­la obi­telj” Cel­zi­jus na se­tu, kao ko­no­ba­ri­ca, glu­mi s is­kus­nim ko­le­ga­ma, od ko­jih do­bi­je i po­ko­ji sa­vjet Ta­ra i Sa­nja Vej­no­vić u “Čis­toj lju­ba­vi” glu­me maj­ku i kćer

2) 3) 4) 5)

ka­ko su mo­ji ti­je­kom ra­ta otiš­li ra­di­ti u Beč, bi­la sam s ma­mom na re­la­ci­ji Za­greb-Beč, dok ni­sam kre­nu­la u os­nov­nu. Re­ći ću samo da me se u ško­lu po­nos­no sla­lo u, mal­te­ne, kri­no­li­na­ma ko­je je ma­ma na­bav­lja­la po Be­ču. Ta­ko da je mo­ja pri­la­god­ba u kvart - po­tra­ja­la.

Mo­že­te li se sje­ti­ti va­še naj­go­re mod­ne po­gre­ške? Ni­ves: Na­kon su­dje­lo­va­nja u showu “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”, mis­lim da ne­ma odjev­nog pred­me­ta ko­ji ni­sam obuk­la, čak i kra­va­te. A mod­ne po­gre­ški­ce se do­go­de sva­ko­me, ne­kad za­blis­taš, a ne­kad ti je lo­ši­ji dan.

Ta­ra: Uh, bi­lo ih je. Ja si čes­to ne os­ta­vim do­volj­no vre­me­na da se stig­nem mod­no do­re­ći, pre­vag­nu mi dru­ge obve­ze. Sret­na sam kad mi upa­li. Ko­ji odjev­ni pred­met ne bih ni­ka­da mo­gla obu­ći...? Samo pre­ma­li. Vo­lim eks­pe­ri­men­ti­ra­ti.

Obje ste po­bor­ni­ce tre­ni­ra-

2

3

1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.