LJU­BAV DO­LA­ZI PO­LA­KO

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

Ro­man­tič­na dra­ma o mla­doj udo­vi­ci s po­čet­ka 19. sto­lje­ća u Ame­ri­ci, ko­joj se na­kon mu­že­ve smr­ti uka­že pri­li­ka za no­vi ži­vot. Mar­ty Cla­rid­ge (Ka­te­ri­ne Heigl) mla­da je že­na ko­ja sa suprugom Aa­ro­nom (Oli­ver Ma­cre­ady) 1800. go­di­ne kre­će tra­ži­ti plod­nu zem­lju na ko­joj bi sa­gra­di­li ku­ću.

ŽANR: ROM. DRA­MA, 2003., SAD REŽIJA: MICHAEL LANDON JR.

ULO­GE: KATHERINE HEIGL ★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.