Za svog ide­al­nog mu­škar­ca Ines će ku­ha­ti baš sve

U no­voj se­zo­ni emi­si­je “Lju­bav je na se­lu” svo­ju srod­nu du­šu dru­gi put će pro­ba­ti na­ći Ines Pe­trić, a kon­ku­ri­ra­ju joj stu­den­ti­ca ve­te­ri­ne, ku­ha­ri­ca, eko­no­mis­ti­ca...

24sata - Cafe 24 - - SHOW - Pi­še: VA­LEN­TI­NA BOLTIŠ

Mo­ram kod mu­škar­ca osje­ti­ti tu ne­ku ener­gi­ju, rek­la je na­tje­ca­te­lji­ca iz emi­si­je “Lju­bav je na se­lu”. Ines Pe­trić (44) dru­gi put su­dje­lu­je u RTL-ovu showu te se na­da da će i ovaj put bi­ti jed­na od fi­na­lis­ti­ca.

- Ne oče­ku­jem da ću do­ći do kra­ja. Vo­lje­la bih za­vr­ši­ti me­đu zad­nje tri dje­voj­ke - objas­ni­la je. Ta­ko će do­ka­za­ti ka­ko nje­zi­no proš­lo su­dje­lo­va­nje ni­je slu­čaj­no bi­lo ta­ko us­pješ­no.

- Do­ka­zat ću da sam za­nim­lji­va i mo­žda mi se ja­ve ne­ke biv­še lju­ba­vi i pri­ja­te­lji - is­tak­nu­la je atrak­tiv­na fri­zer­ka, ko­ja ži­vi u Za­gre­bu, a ro­dom je iz Ka­šte­la.

Ines ka­že da ju je nje­zin pr­vi su­sret s far­me­rom An­drom Bo­gu­no­vi­ćem (40) iz Ba­ćin­skih je­ze­ra ne­ugod­no iz­ne­na­dio. - Pri­go­vo­rio mi je za moj vr­lo atrak­ti­van iz­gled i re­kao da mi to ne­će po­mo­ći da ga osvo­jim - pri­sje­ti­la se fri­zer­ka. No ona je upor­na kao pra­va Ka­šte­lan­ka i od­lu­či­la je na­pra­vi­ti pro­mje­nu ka­ko bi ga osvo­ji­la. - Pot­pu­no sam pro­mi­je­ni­la svoj imidž i od­sad sam čed­na - is­pri­ča­la je. Oda­bra­la je An­dru jer je re­kao ka­ko se ba­vi stre­ljaš­tvom, a njoj je bit­na tje­les­na ak­tiv­nost kod mu­ška­ra­ca.

- Ba­vi­la sam se stre­ljaš­tvom i mis­lim da bi­smo mo­gli ima­ti dvo­boj - na­po­me­nu­la je Ines. No pro­mak­nu­lo joj je ka­ko se dru­gi far­mer, Zo­ran, ba­vi bok­som. Ines se ba­vi vi­še od 30 go­di­na fit­ne­ssom te že­li da že­ne nje­zi­nih go­di­na vi­de ka­ko mogu od­lič­no iz­gle­da­ti uz tre­ning. - Ta­ko rek­la­mi­ram i svo­je tre­ne­re i nji­hov od­li­čan pro­gram tje­lo­vjež­be - is­tak­nu­la je. Tvr­di da je upor­na kad joj se svi­di ne­ki mu­ška­rac i ri­jet­ko ko­ji se odu­pre nje­zi­nim ča­ri­ma. - Isko­ris­tim svo­je sek­si tak­ti­ke ko­je je te­ško od­bi­ti - objas­ni­la je. Svi­đa­ju joj se mla­đi spor­ta­ši ko­ji su vi­ši od 180 cen­ti­me­ta­ra.

- Ni­ske uop­će ne pri­mje­ću­jem, a sla­bost mi je i pla­va ko­sa - rek­la je. Obo­ža­va i Dal­ma­tin­ce i Her­ce­gov­ce.

Stal­no joj se jav­lja­ju mu­škar­ci i da­ju ne- mo­ral­ne po­nu­de, ali nju ni­je la­ko osvo­ji­ti. Od­lič­no ku­ha i za ide­al­nog mu­škar­ca će ku­ha­ti zdra­vo ili nez­dra­vo. - Znam pri­pre­ma­ti sve i ra­dim ko­je god ku­ćan­ske pos­lo­ve tre­ba - po­hva­li­la se atrak­tiv­na fri­zer­ka. Osim Ines u showu se na­tje­ču An­ki­ca Bu­ci­fal (49), Evi­ca Ra­ta­jec (26), Ire­na La­lin (44), Ma­ri­ja Bel­čić, Sa­nja Kralj (21) te Ni­ko­li­na Ša­lić (34). An­ki­ca ima tro­je dje­ce iz bra­ka ko­ji je tra­jao 23 go­di­ne, a u slo­bod­no vri­je­me iz­la­zi s kćeri. - Znam ra­di­ti u plas­te­ni­ku i naj­vi­še vo­lim pe­ći ko­la­če i tor­te - rek­la je. Ire­na ima dva odras­la si­na ko­ji ne ži­ve s njom te ka­že da joj je ma­na i vr­li­na što je pre­vi­še is­kre­na. Ana Ča­lić je di­plo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca i tre­nu­tač­no je ne­za­pos­le­na. Ka­že da je oku­lis­ti­ca ko­ja se ba­vi ta­ro­tom, nu­me­ro­lo­gi­jom i as­tro­lo­gi­jom.

- Ba­vim se jo­gom, glu­mom i ple­som, a zbog lju­ba­vi sam se sprem­na i pre­se­li­ti - is­tak­nu­la je. Evi­ca Ra­ta­jec vo­li ku­ha­ti, ple­sa­ti sal­su i ići na ma­sa­že vru­ćim ka­me­njem. Vo­lje­la bi s ide­al­nim mu­škar­cem pu­no pu­to­va­ti i ži­vje­ti po­ma­lo no­mad­skim ži­vo­tom.

Ines Pe­trić (44), Ka­šte­la

Sa­nja Kralj (21), Za­greb

Ni­ko­li­na Ša­lić (34), Tu­ši­lo­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.