SRETAN BRAK

24sata - Cafe 24 - - NOSTALGIJA -

Samardžić je su­pru­gu upoz­nao 1964. i otad su bi­li za­jed­no. Ni­kad zbog pos­la ni­je

za­ne­ma­ri­vao svo­ju obi­telj ni­su ima­li mi­ni­mum dos­toj­ne pri­če u sce­na­ri­ji­ma, a bi­li su da­le­ko od do­brog uku­sa i mje­re - is­pri­čao je is­kre­no, kao i uvi­jek, Samardžić. Glu­mac je je­di­no ža­lio što ni­je us­pio us­kla­di­ti ter­mi­ne s re­da­te­ljem Slo­bo­da­nom Ši­ja­nom ko­ji mu je nu­dio ulo­gu u “Ko to ta­mo pe­va” i u “Ma­ra­ton­ci tr­če po­čas­ni krug”. Ne samo da je bio od­go­vo­ran u pos­lu ne­go i u pri­vat­nom ži­vo­tu. Su­pru­gu Mi­ru upoz­nao je 1964. go­di­ne na Ble­du i otad su bi­li ne­raz­dvoj­ni. Do­bi­li su kćer Jo­va­nu i si­na Dra­ga­na, s ko­jim je po­kre­nuo 90-ih pro­du­cent­sku ku­ću. Nji­ho­vu obi­telj­sku idi­lu iz te­me­lja je po­tre­sao pre­ra­ni Dra­ga­nov od­la­zak. Nji­hov za­jed­nič­ki film “Ne­be­ska udi­ca” osvo­jio je 2001. na­gra­du na film­skom fes­ti­va­lu u Ber­li­nu, dva mje­se­ca pri­je Dra­ga­no­ve smr­ti od le­uke­mi­je u trav­nju.

- Da ni­je Mi­re, ne bih pre­ži­vio taj gu­bi­tak. Ona me tje­ra­la da nas­ta­vim ra­di­ti i ta­ko smo se za­jed­nič­ki iz­vuk­li iz de­pre­si­je - priz­nao je pu­no go­di­na na­kon tra­gič­nog do­ga­đa­ja. Iako je uvi­jek ži­vje­la u sje­ni nje­go­ve sla­ve, Mi­ra je rek­la da ni­kad ni­je ima­la osje­ćaj da ži­vi s film­skom zvi­jez­dom.

- Ni­kad zbog pos­la ni­je za­ne­ma­ri­vao me­ne i dje­cu. Do­la­zio bi sa sni­ma­nja, ma­kar samo na ne­ko­li­ko sa­ti, da bi bio s na­ma. Kad ni­je ra­dio, on je us­pav­lji­vao dje­cu, vo­dio ih u ško­lu, pri­pre­mao im do­ru­čak, a me­ni u kre­vet no­sio ka­vu. To se ne uči, ta­kav se ra­đaš - go­vo­ri­la je Mi­ra o su­pru­gu, ko­jeg je uvi­jek zva­la ime­nom. A pu­bli­ka ko­ja ga je ti­je­kom ži­vo­ta pre­poz­na­va­la kao Šur­du, Crnog Ro­ka, Smo­ki­ja, Mi­lu­na, Ni­ko­le­ti­nu Bur­sa­ća, po­li­caj­ca..., od sa­da pa na­da­lje ipak će ga pam­ti­ti kao ve­li­ko­ga glum­ca i još ve­ćeg čo­vje­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.