Gdje je za­ko­pa­no bla­go ‘kra­lja ko­ka­ina’

U no­vom Dis­co­veryje­vu do­ku­men­tar­cu ‘Fin­ding Es­co­bar’s Mil­li­ons’ dva is­kus­na agen­ta tra­ga­ju za skri­ve­nim bo­gat­stvom slav­nog nar­ko­bo­sa

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

No­va se­ri­ja o naj­ve­ćem nar­ko­bo­su svih vre­me­na po­či­nje 3. stu­de­nog na ka­na­lu Dis­co­very u 22 sa­ta.

Po­li­ci­ja vje­ru­je da je Pa­blo Es­co­bar za­ko­pao bo­gat­stvo u vri­jed­nos­ti od ne­ko­li­ko mi­li­jar­di do­la­ra di­ljem Ko­lum­bi­je, ali i Sred­nje Ame­ri­ke. Ve­ći­na nje­go­va bla­ga ni­ka­da ni­je pro­na­đe­na. Dva biv­ša agen­ta CIA-e, Do­ug La­ux i Ben Smith, do­bi­la su do­pu­šte­nje ko­lum­bij­ske vla­de ka­ko bi ko­nač­no ra­zot­kri­la mis­te­rij ne­ka­da naj­tra­že­ni­jeg čo­vje­ka u svi­je­tu. Obo­ji­ca su su­ra­đi­va­la s agen­ti­ma za nar­ko­ti­ke, ko­ji su se po­ku­ša­va­li in­fil­tri­ra­ti u Es­co­ba­rov uski krug su­rad­ni­ka. - Ko­ris­te je­dins­tve­ni teh­no­lo­ški pris­tu­pu slu­ča­ju, svo­je vje­šti­ne ko­je su stje­ca­li go­di­na­ma i broj­ne unu­tar­nje iz­vo­re ka­ko bi doš­li do po­da­ta­ka o nov­cu - objas­ni­li su iz Dis­co­veryja. Se­ri­ja “Fin­ding Es­co­bar’s Mil­li­ons” po­či­nje sce­na­ma u če­t­vr­ti Bar­rio Es­co­bar, biv­šem od­la­ga­li­štu sme­ća ko­je je nar­ko­bos tran­sfor­mi­rao u mjes­to za sta­no­va­nje si­ro­maš­nih i be­skuć­ni­ka. S ob­zi­rom na nje­go­vo do­bro­čins­tvo, ovo su­sjed­stvo mu je oda­no i ni­je ih bri­ga za nje­go­ve zlo­či­ne, pa pa­ze ko­je taj­ne oda­ju o Es­co­ba­ru. Ipak, La­ux i Smith us­pi­je­va­ju se zbli­ži­ti sa sta­nov­ni­ci­ma tog su­sjed­stva ka­ko bi do­bi­li no­ve in­for­ma­ci­je o za­ko­pa­nom bo­gat­stvu. U jed­nom tre­nut­ku mo­rat će za­us­ta­vi­ti svo­ju is­tra­gu zbog ra­doz­na­los­ti Ko­lum­bi­ja­ca. Od­luč­ni pro­fe­si­onal­ci će uvi­dje­ti tra­go­ve ko­je je Es­co­bar os­ta­vio iza se­be i ra­ot­kri­ti ne­ke taj­ne. Gle­da­te­lji će mo­ći saz­na­ti je­su li agen­ti us­pje­li do­ći do mi­li­jar­di do­la­ra ko­je su za­ko­pa­ne od Es­co­ba­ro­ve smr­ti 1993. go­di­ne. Iz­vr­š­ni pro­du­cen­ti se­ri­je su John Sla­ug­h­ter i Ka­tlyn Hig­gins. (V. Bol­tiš)

Do­ug La­ux i Ben Smith do­bi­li su do­pu­šte­nje od ko­lum­bij­ske vla­de za is­tra­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.