STE­VE CARELL JUNFER U ČETRDESETOJ

HTV 2, 21:00, PO­NE­DJE­LJAK

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

HTV 1, 21:57, SU­BO­TA

Tho­mas Cra­ven sre­tan je što mu do­la­zi kći u po­sjet. Ot­ka­ko se od­se­li­la i za­pos­li­la u dru­gom gra­du, ri­jet­ko ju vi­đa i zna ma­lo stva­ri o njoj. Una­toč to­mu ve­za me­đu nji­ma je bli­ska i Em­ma vo­li oca kao i on nju. Ti­je­kom ve­če­ri osje­ća se lo­še, a kad joj po­te­če krv iz no­sa, od­lu­či priz­na­ti ocu da mo­ra k li­ječ­ni­ku. Pred kuć­nim vra­ti­ma po­go­di ju me­tak i Em­ma na mjes­tu umre. Cra­ven je oča­jan, no od­lu­či po­če­ti is­tra­gu. Ca­te­ri­na Re­miny Scor­so­ne (36) ro­di­la se u To­ron­tu i ima dvi­je sta­ri­je ses­tre bli­zan­ke te mla­đeg bra­ta i ses­tru. Pr­vu ulo­gu je do­bi­la s osam go­di­na u dje­čjoj emi­si­ji “Mr. Dre­ssup”, no pros­la­vi­la se glu­me­ći u kri­mi se­ri­ji “Nes­ta­li”. Is­tak­nu­la se u po­pu­lar­nim se­ri­ja­ma “Uvod u ana­to­mi­ju” i “Pri­vat­na prak­sa” gdje tu­ma­či dok­to­ri­cu. Scor­so­ne je od 2009. go­di­ne u bra­ku s ka­nad­skim glaz­be­ni­kom i glum­cem Ro­bom Gi­le­som te ima­ju dvi­je kće­ri Eli­zu (5) i Pa­lo­mu Mic­ha­el (1). Ro­man­tič­na ko­me­di­ja o če­tr­de­se­to­go­diš­nja­ku ko­ji još ni­je odras­tao. An­dy Stit­zer ži­vi sam, ra­di u tr­go­vi­ni elek­tro­nič­kom opre­mom, pri­vat­no se za­bav­lja skup­lja­njem fi­gu­ri­ca ak­cij­skih ju­na­ka, igra vi­de­oigri­ce, a druš­tve­ni ži­vot mu se svo­di na gle­da­nje TV-a sa sta­ri­jim su­sje­di­ma. Kad nje­go­vi ko­le­ge slu­čaj­no ot­kri­ju da An­dy još ni­kad ni­je imao sek­su­al­ne od­no­se, od­lu­če mu po­mo­ći da iz­gu­bi ne­vi­nost. Svat­ko od njih ima pro­ku­ša­ni re­cept ko­ji mu nu­di, ugo­va­ra­ju mu spo­je­ve ko­ji lo­še za­vr­ša­va­ju, sve dok An­dy ne upoz­na Trish, sa­mo­hra­nu maj­ku...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.