FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PROGRAM -

HBO

09:05 Bur­le­ska 11:05 Gnja­va­to­ri­ca 12:50 Ses­tre 14:45 Uz mo­re 16:50 Mla­dost u Ore­go­nu 18:30 Dok­tor Do­lit­tle 2 20:00 Dom gos­po­đi­ce Pe­re­gri­ne za čud­no­va­tu dje­cu 22:05 Re­si­dent Evil: Ko­nač­no po­glav­lje 23:50 Pod­zem­ni svi­jet: Kr­va­vi ra­to­vi

HBO 2

09:05 Dok­tor Stran­ge

11:00 An­gry bir­ds film 12:40 Mi­si­ja bez do­zvo­le 14:10 Po­ru­ka za te­be 16:00 Oblač­no s ćuf­ta­ma 17:30 Roc­ky Hor­ror Pic­tu­re Show 19:00 Du­go po­lu­vri­je­me Bil­lyja Lyn­na 20:55 Ope­ra­ci­ja An­t­hro­po­id 22:55

U tu­đoj ko­ži 00:45 Po­nos i pre­dra­su­de i zom­bi­ji

CI­NES­TAR TV

08:00 Sve­mir­ska avan­tu­ra 09:45 Mo­zart i kit 11:30 Obi­telj­ske ve­ze 13:20 Deč­ki su se vra­ti­li 15:20 Ame­ri­ka pro­tiv Joh­na Len­no­na 17:15 The Ru­naways 19:15 Phil­lip Mor­ris 21:05 Gos­po­dar ra­ta 23:20 Zla kob 01:20 Ge­no­va

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

08:00 Blin­ky Bill: Ne­us­tra­ši­va ko­ala 09:50 Vik­to­ri­ja - Ži­vot mla­de kra­lji­ce 11:50 Ve­li­či­na ni­je bit­na 13:45 Ner­ve 15:35 Čo­ko­la­da 17:50 Kro­ja­či­ca 20:00 Ge­ni­jal­ni umo­vi 21:45 Te lu­de 80-te 23:50 Bus 657

CINEMAX

09:45 Hlad­na fron­ta 11:20 Tr­gov­ci 12:50 Za si­na 14:20

Čis­ta for­mal­nost 16:10 Ma­ra­keš eks­pres 18:00 Paz 20:00 Aci­jo­bu, ep. 5 21:05

Mo­je pri­prav­niš­tvo u Ka­na­di

22:50 Han­nah i nje­zi­ne ses­tre

00:35 Zli ma­čak Se­ra­fet­tin

TV 1000

08:15 Mo­ja ma­će­ha je iz­van­ze­ma­ljac 10:00 Ra­lje 3-D 11:35 Gra­đa­ni opas­nih na­mje­ra 13:30 Na­vi­ga­to­rov let 15:00 Mu­mi­ja 17:00 Hel­l­boy 19:00 Sk­lo­ni­šte 20:30 Za­mje­na 22:50 Un­derwor­ld 00:50 Amityvil­le ho­ror 02:20 Al­bi­no ali­ga­tor

FOX

07:35 Sim­p­so­ni 08:25

Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 10:15 Kos­ti 12:55 Flash 14:40

Char­li­eje­vi an­đe­li 16:35 Pra­vi O’Ne­alo­vi 17:05 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 20:00 Im­pe­rij 21:00 Ja, špi­jun 23:05

Po­s­ljed­nji čo­vjek na Zem­lji

FOX MOVIES

02:00 Bit­ka u Se­at­tleu 06:00 Po­sao i lju­bav 07:30 Bi­ogra­fi­ja: Mla­đi od 21 i pr­lja­vo bo­ga­ti

08:00 Zlo­čes­ti Djed Mraz

10:00 Lju­bav tra­je tri go­di­ne 12:00 Je­smo li sti­gli? 14:00 xXx 2: Sta­nje pri­prav­nos­ti

16:00 Kra­ljev­ske vi­jes­ti

18:00 Sve­mo­gu­ći Bru­ce

20:00 Spe­ci­jal­na je­di­ni­ca

22:00 Vri­je­me osvete

KI­NO TV

08:00 Pod pri­ti­skom 10:00 Zem­lja bez za­ko­na 12:00 Ča­ro­li­ja na mje­se­či­ni 14:00 Ja sam co­ol 16:00 Lan­ce Ar­m­s­trong: Us­pon i pad 18:10 Mag­gie ima plan 20:15 Ka­pe­tan fan­tas­tič­ni 22:15 Ubo­ji­ta Ja­ne 00:00 Sa­mo lju­bav­ni­ci pre­živ­lja­va­ju

FILM FOX MOVIES

18:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.