‘U Hol­lywo­odu je doš­lo do ja­ko ve­li­ke pro­mje­ne’

24sata - Cafe 24 - - SHOW STARS -

Vje­ru­jem da će se stva­ri u glu­mač­kom svi­je­tu pro­mi­je­ni­ti nabolje, is­tak­nuo je Ja­ke Gyl­len­ha­al (36).

Glu­mac se os­vr­nuo na sek­su­al­ni skan­dal s pro­du­cen­tom Har­veyem We­ins­te­inom (65) ko­ji u po­s­ljed­nje vri­je­me po­tre­sa Hol­lywo­od. Vi­še od 50 že­na op­tu­ži­lo ga je za zlos­tav­lja­nje te se broj žr­ta­va stal­no po­ve­ća­va.

- Čo­vjek sam pun na­de i to mo­že bi­ti opas­no, ali mis­lim da se do­go­di­la ja­ko ve­li­ka pro­mje­na za­hva­lju­ju­ći svim že­na­ma ko­je su pro­go­vo­ri­le o to­me - is­pri­čao je glu­mac. Gyl­len­ha­al je re­kao da sa­daš­nja po­li­tič­ka si­tu­aci­ja utje­če na nje­go­ve oda­bi­re glu­mač­kih an­ga­žma­na.

- Ne znam što se tre­nu­tač­no toč­no do­ga­đa, ali či­ni mi se kao da je doš­lo do pro­pa­da­nja kul­tu­re - objas­nio je.

Bo­ji se to­ga, ali u is­to vri­je­me tak­va do­ga­đa­nja uč­vr­š­ću­ju nje­go­va uvje­re­nja. Gyl­len­ha­ala se ve­oma doj­mi­la nje­go­va po­s­ljed­nja ulo­ga u bi­ograf­skoj dra­mi “Sna­ga je u me­ni”. U fil­mu tu­ma­či Jef­fa Ba­uma­na, ko­ji je stra­dao 2013. u bom­ba­škom na­pa­du na Bos­ton­ski ma­ra­ton i iz­gu­bio obje no­ge.

- Dao sam sve od se­be za ovu ulo­gu. Pro­učio sam am­pu­ta­ci­ju no­gu is­pod ko­lje­na, pos­t­tra­umat­ski stres i po­ku­šao shva­ti­ti ka­ko us­kla­di­ti psi­hič­ke i fi­zič­ke zah­tje­ve ulo­ge - objas­nio je. Zbog Jef­fa i sve­ga što je pro­ži­vio, nje­gov po­sao i ži­vot mu se uči­nio ap­surd­nim. Film ni­je do­ži­vio ve­li­ki us­pjeh u ki­ni­ma, no glum­cu to ni­ma­lo ne sme­ta. - Ni­kad ni­sam bio dio fil­ma ko­ji ta­ko ‘oz­drav­lju­je’ čo­vje­ka - za­klju­čio je Gyl­len­ha­al. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.