‘Stvo­ri­li smo li­ko­ve ko­je pu­bli­ka vo­li’

Glav­ni lik u hu­mo­ris­tič­noj se­ri­ji ‘Bro­ok­lyn 99’ le­žer­ni je de­tek­tiv ko­ji se ne vo­li dr­ža­ti pra­vi­la i pred­nja­či po bro­ju uhi­će­nja. No no­vi za­po­vjed­nik uzi­ma ga na pik

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Dva­ma Zlat­nim glo­bu­si­ma na­gra­đe­nu hu­mo­ris­tič­nu se­ri­ju “Bro­ok­lyn 99” gle­da­mo na HRT-u.

Rad­nja se vr­ti oko da­ro­vi­tog de­tek­ti­va Ja­kea Pe­ral­ta i nje­go­va ko­le­ge ko­ji se mo­ra­ju do­ka­za­ti no­vom ka­pe­ta­nu po­li­cij­ske pos­ta­je. Pe­ral­ta se ni­kad ni­je mo­rao ubi­ja­ti od pos­la i dr­ža­ti se pra­vi­la, a ti­je­kom svo­je ka­ri­je­re uhi­tio je vi­še zlo­či­na­ca ne­go nje­go­vi ko­le­ge. Svi su ga dr­ža­li kao kap na vo­di dok ni­je do­šao no­vi za­po­vjed­nik, ka­pe­tan Ray Holt. Le­žer­nog de­tek­ti­va tu­ma­či An­dy Sam­berg, ko­ji ka­že da je po­no­san što ra­di s od­lič­nim lju­di­ma. - Svi su ja­ko za­bav­ni i du­ho­vi­ti, baš kao što je i ova se­ri­ja - na­po­me­nuo je Sam­berg.

Sma­tra da je gle­da­nost “Bro­ok­lyn 99” fan­tas­tič­na, pa svi ko­ji su dio ovog pro­jek­ta, tre­ba­ju bi­ti za­do­volj­ni.

- Ma­lo je ko­me­di­ja i dra­ma os­ta­lo na te­le­vi­zi­ji ko­je se mo­gu ti­me po­hva­li­ti - objas­nio je. Za­po­vjed­nik Holt, ko­jeg tu­ma­či An­dre Bra­ug­her, po­štu­je pra­vi­la i pro­pi­se te za­to ima pik upra­vo na de­tek­ti­va Pe­ral­ta. Sma­tra da ci­je­loj 99. pos­ta­ji ne­dos­ta­je pri­je­ko po­treb­nog re­da i dis­ci­pli­ne. Bra­ug­her ka­že da mu je se­ri­ja du­ho­vi­ta, ali mu je uvi­jek čud­no gle­da­ti svo­je sce­ne.

- Pre­vi­še de­ta­lja znam sa sni­ma­nja i te­ško mi je sa­mo uži­va­ti u epi­zo­da­ma - is­pri­čao je glu­mac. Se­ri­ja je do­bi­la dvi­je te­le­vi­zij­ske na­gra­de Em­my, a pro­du­cen­ti su Dan Go­or i Mic­ha­el Sc­hur. - Iz­bje­gli smo ste­re­oti­pe i stvo­ri­li prave lju­de ko­je pu­bli­ka ja­ko vo­li - za­klju­čio je Go­or. (vb)

Se­ri­ja, ko­ja se pri­ka­zu­je na HRT-u, do­sad je osvo­ji­la de­vet na­gra­da i 61 no­mi­na­ci­ju za na­gra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.