FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - SUBOTA -

HBO

08:55 Le­de­no do­ba 3: Di­no­sa­uri do­la­ze 10:30 Sve o Ste­veu 12:10 Eve­rest 14:10 Taj­na cvje­ćar­ni­ce 15:35 Ka­ko je Mur­ray spa­sio Božić 16:20 Div­lja no­go­met­na eki­pa: Le­gen­da ži­vi 18:00 Igrač­ke 20:00 Cr­ni la­bud 21:50 T2 Tra­in­s­pot­ting 23:50 Sun­shi­ne

HBO 2

07:45 Fan­nyno pu­to­va­nje 09:25 Ne­na­di­gran 11:10 Dan­ki­nja 13:10 Vječ­ni tak­ma­ci,

1. dio 14:40 Vječ­ni tak­ma­ci,

2. dio 16:15 Bijela kra­lji­ca 17:25 Lu­da bo­žić­na zvo­na 2 19:00 Kung Fu Pan­da 3 20:35 Igra nov­ca 22:15 O. J.: Stvo­re­no u Ame­ri­ci 23:55 Re­si­dent Evil: Ko­nač­no po­glav­lje

CI­NES­TAR TV

08:00 Hra­bri Pe­ro 09:30 No­vi svje­to­vi 11:10 Sno­vi 13:00 U rin­gu s Ali­jem 14:55 Su­mrak Sa­ga: Mla­di Mje­sec 17:20

22 met­ka 19:30 Lars ima cu­ru 21:30 Ilu­zi­onist 23:30 Po­s­ljed­nji eg­zor­ci­zam 2 01:10 Cr­na je­dra

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

09:50 Čo­vjek na ži­ci 11:40 Stu­den­ti­ca i gos­po­din Hen­ri

13:30 Svjetlo iz­me­đu oce­ana

15:55 Top Cat: Ma­čak za 5 17:35 Jac­kie i Ryan 19:15 Maj­sto­ri ilu­zi­je 2 21:30 Dje­voj­ka u vla­ku 23:30 Ja sam gnjev

CINEMAX

10:40 Pi­smo Bo­gu 11:15 Har­mo­nij 13:15 Ma­ma je naj­bo­lja 15:00 Pe­le: Le­gen­da je ro­đe­na! 16:50 Gra­nič­na op­hod­nja 18:15 Slo­bod­na lju­bav 20:00 Aci­jo­bu 21:05 Sc­h­ne­ider pro­tiv Baxa 22:40 Gat­ta­ca 00:30 Kat­kad u trav­nju

TV 1000

07:20 Va­lo­vi smr­ti 09:00 Va­lo­vi smr­ti 2 10:45 Va­tre­ne ka­ci­ge 13:00 Ko­ja je ona pra­va? 14:55 Za­ča­ra­na El­la 16:35 Po­vra­tak mu­mi­je 18:40 Pre­bo­lje­ti Sa­ru Mar­shall 20:30 Ru­ska obećanja 22:10 Vri­sak 2 00:10 Vri­sak 3 02:10 Mre­že zlo­či­na

FOX

08:25 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 10:15 Kos­ti 12:55 Flash 14:40

Char­li­eje­vi an­đe­li 2: Pu­nom br­zi­nom 16:40 Pra­vi O’Ne­alo­vi 17:05 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 19:00 Chan­ce 20:00 Im­pe­rij 21:00 Pre­di­gra za brak 23:05

Po­s­ljed­nji čo­vjek na Zem­lji

FOX MOVIES

00:00 Put sa­mu­ra­ja 02:00 Es­co­bar - Pak­le­ni raj 06:00 Sve­mo­gu­ći Bruce 08:00 Duh Bo­ži­ća 09:30 Bi­ogra­fi­ja: Ed O’Ne­ill 10:30 Se­dam tje­da­na u Ita­li­ji 12:00 Mo­re lju­ba­vi 14:00 Slo­bod­ni pad 16:00 Ne­vo­lja na je­lov­ni­ku 18:00 Ho­ney 20:00 Šan­gaj­sko pod­ne 22:00 Su­ro­ga­ti

KI­NO TV

06:00 Su­bur­ra 08:20 Ka­pe­tan fan­tas­tič­ni 10:20 Že­lim se­bi naj­bo­lje 12:00 Du­ži put do dna 14:00 Cr­ve­ni pas 16:00 Pak­le­na Ever­ly

18:00 Kra­ljev­ne u pro­vo­du 20:15 Naj­bo­lji re­cept 22:00 Ju­li­eta 00:00 Ku­ća pa­ni­ke

02:00 Kra­ljev­ne u pro­vo­du

04:00 Naj­bo­lji re­cept

FILM CI­NES­TAR TV

21:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.