FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA -

HBO

09:15 Igrač­ke 11:15 Dje­di­čin ma­li po­moć­nik 12:45 Wa­ter­boys 14:15 Zma­je­vo sr­ce 3: Ča­rob­nja­ko­va kle­tva 15:50 Ču­do­viš­ni ka­mi­oni 17:35 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju 18:05 Dok­tor Stran­ge 20:00 Assa­ssin’s Cre­ed 22:00 Crim­son Pe­ak 00:00 Do­sjei X: Že­lim vje­ro­va­ti

HBO 2

07:35 Bru­no i Bo­ots: Sko­či u ba­zen 09:05 Utr­ka sa su­sje­di­ma 10:50 Klub pus­to­lo­va 12:25 Wal­la­ce i Gro­mit: Za­ba­van iz­let 12:50 Ka­ko je Gru ukrao mje­sec 14:25 Mi­nu­ta ti­ši­ne 16:00 Sje­ver­ni pol 17:30 Obi­telj Hol­lar 19:00 Put­ni­ci 20:55 Do­la­zak 22:50 Gra­ves 23:20 Epi­zo­de

CI­NES­TAR TV

09:40 22 met­ka 11:50 I to je Ame­ri­ka! Opa­ka i bez smis­la 13:25 Lars ima cu­ru 15:25 Ilu­zi­onist 17:25 Si­neg­do­ha, New York 19:40 Šum­ska dru­ži­na 21:25 Tra­že­ći lju­bav za kraj svi­je­ta 23:20 Eskort dje­voj­ka 01:50 Cr­na je­dra

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

09:45 Ro­štilj 11:40 Jac­kie i Ryan 13:25 Maj­sto­ri ilu­zi­je 2 15:45 I to se zo­ve lju­bav 17:30 Lju­bav­ni­ci 19:30 Čo­vjek ko­ji je spoz­nao be­sko­nač­nost, 21:30 Mo­je zlat­no do­ba 23:40 Har­d­co­re Hen­ry

CINEMAX

07:40 Pu-239 09:15 Pje­vaj 09:40 Tim 11:30 Mar­got na vjen­ča­nju13: 05 Gat­ta­ca 14:55 Eadwe­ard 16:40 Iz­me­đu mo­ra i kop­na 18:20 Pu-239 20:00 Man­c­hes­ter by the Sea 22:20 Go­nič zma­je­va 00:30 Hlad­na fron­ta

TV 1000

07:05 Pla­vi prah 08:50 Be­et­ho­ven 10:15 Be­et­ho­ven 2 11:40 Ka­te i Le­opold 13:40 Ra­lje 3-D 15:15 Bo­žić­na pje­sma 16:40 Po­vra­tak u bu­duć­nost III 18:35 Ko­ja je ona pra­va? 20:30 Vri­sak 3 22:30 Va­tre­ne lop­ti­ce 00:00 Vrag u pla­voj ha­lji­ni 01:40 Sklo­ni­šte

FOX

07:35 Sim­p­so­ni 08:25 Cas­tle 09:20 Cas­tle 10:15 Kos­ti 12:55 Flash 13:50 Sa­vr­še­na for­mu­la 14:40 Pre­di­gra za brak 16:40 Pra­vi O’Ne­alo­vi 17:05 Cas­tle 19:00 Or­vil­le 20:00 Na­da­re­ni 21:00 Vri­sak 3 23:30 Ži­vi mr­tva­ci

FOX MOVIES

00:00 Uboj­stvo s na­ka­nom

02:00 Ame­rič­ki gan­g­s­ter 06:00 Os­car 08:00 Si­la lju­ba­vi 10:00 Go­to­vo sa­vr­šen

12:00 Šan­gaj­sko pod­ne 14:00 Su­ro­ga­ti 16:00 Oliver Twist 17:30 Kro­ni­ke iz Nar­ni­je: Lav, vje­šti­ca i or­mar 20:00 King Kong

KI­NO TV

06:00 Ku­ća pa­ni­ke 08:00 Ju­li­eta 10:00 Wal­ter bra­ni vra­ta ra­ja 12:00 Što je lju­bav? 14:00 Pli­ma ži­vo­ta 16:00 Nes­ta­nak Ele­anor Rig­by 18:00 Šet­nja me­đu gro­bo­vi­ma 20:15 Glas­ni­je od bom­bi 22:05 Ash­by 00:00 Ze­le­ni pa­kao 02:00 Šet­nja me­đu gro­bo­vi­ma

FILM HBO 20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.