FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - UTORAK -

HBO

10:05 Fil­mo­vi i zvi­jez­de IX 10:35 Dok­tor Do­lit­tle 2 12:05 No­vi ži­vot Pa­ula Sne­ij­de­ra 14:00 Ra­to­vi zvi­jez­da: Epi­zo­da II - Klo­no­vi na­pa­da­ju 16:25

Uz mo­re 18:30 Jess Sto­ne: Iz­gub­lje­ni u ra­ju 20:00 CIA u Ber­li­nu 20:55 Sje­ne 8 21:45 To­tem 23:20 Obi­telj Fang

HBO 2

12:35 Jan­ko Stri­žić 13:10 Se­zo­na lo­va 14:35 Moj sli­je­pi brat 16:00 Bez odu­šev­lje­nja, mo­lim 16:30 Za­mje­ni­ci 17:05

Pot­pu­no no­vi za­vjet 19:00

Lju­bav i pri­ja­telj­stvo 20:35 Bli­ski od­no­si 22:15 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom 22:50 Ba­bi­lon Ber­lin, 00:25 De­adwo­od

CI­NES­TAR TV

09:00 Lju­bav­ne igre 11:25 Zma­jev po­lju­bac 13:20 Me­men­to 15:25 Zvuk ti­ši­ne 17:20 Kle­tva škor­pi­ona 19:15 So­lo­mon Ka­ne 21:10 Uljez 23:00 Cr­na je­dra 23:55 Kr­va­va ban­da 01:45 Spar­tak - Krv i pi­je­sak: Igre u sje­ni

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

10:00 Bog ipak pos­to­ji 12:15 Pak­le­na ku­hi­nja 14:10 Po­s­ljed­nji lo­vac na vje­šti­ce 16:10 Bi­jeg s pla­ne­ta Zem­lje 17:50 La­bi­rint la­ži 20:00 Sas­ta­nak nas­li­je­po 21:40 Zlo­či­nač­ki um 23:40 Vi­tez pe­ha­ra

CINEMAX

07:15 Sna­ga du­ha 08:55

Hej 10:30 Da­ve je na­pra­vio la­bi­rint 11:55 Gol­man 13:30 Krad­ljiv­ci auto­mo­bi­la 15:10 Stu­dent­ska pra­va 17:00 Sna­ga du­ha 18:35 Go­ra 20:00 Man­c­hes­ter by the Sea 22:15 Aci­jo­bu 23:20 Cr­ni

TV 1000

06:20 Pla­vi prah 08:05 Bo­žić­no pri­mi­rje (2015.) 09:40 Naj­bo­lji tim 11:35 Ve­li­ki po­hod 13:50 Zma­je­vo sr­ce 15:30 Bo­žić­na pje­sma 16:55 Va­lo­vi smr­ti 18:35 Wic­ker Park 20:30 Pre­bo­lje­ti Sa­ru Mar­shall 22:20 Alp­ha Dog 00:15 Za­jed­no

FOX

10:20 Sim­p­so­ni 10:50 Cr­na lis­ta 12:35 Navy CSI L.A. 13:30 Le­gi­on 14:25 Kos­ti 16:15 Za­kon bra­će 17:10 Flash 18:05 Sim­p­so­ni 19:00 Cr­na lis­ta 21:00 Navy CSI L.A. 22:00 Cr­na lis­ta: Iskup­lje­nje 22:55 Flash

FOX MOVIES

00:00 Spi­rit 02:00 Gim­na­zi­ja za su­per­ju­na­ke 06:00 Pod is­tim kro­vom 07:30 Slo­bod­ni pad 09:30 Oliver Twist 11:30 Ura­gan 14:00 Hel­l­boy 16:00 Mo­ja po­pod­ne­va s Mar­gu­erit­te 18:00 Pre­obra­žaj 20:00 To­ot­sie 22:00 Ne­obi­čan ži­vot Ti­mot­hyja Gre­ena

KI­NO TV

06:00 Bi­lo jed­nom u Ki­ni 2 08:00 Bi­jes­ni psi 10:00 Pi­sma iz ra­ta 12:00 Tu­lum iz pa­ra­lel­nog svi­je­ta 14:00 Da­jem im go­di­nu 16:00 Ti­je­lo 18:00 Ot­mi­ca 20:15 Pri­ča o lju­ba­vi i ta­mi 22:05 No­vos­ti s pla­ne­te Mars 00:00 Te­ror 02:00 Ot­mi­ca 04:00 Pri­ča o lju­ba­vi i ta­mi

FILM TV 100020:30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.