FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - ČETVRTAK -

HBO

11:30 Po­ru­ke na pa­pi­ru 13:05 Assa­ssin’s Cre­ed 15:05 Ro­gue One: Pri­ča iz Ra­to­va zvi­jez­da 17:15 Ses­tre 19:10 Vik­to­ri­ja 20:00 Taj­na cvje­ćar­ni­ce: Uboj­stvo na vjen­ča­nju 21:30 O. J.: Stvo­re­no u Ame­ri­ci 23:15 Re­si­dent Evil: Ko­nač­no po­glav­lje 01:00 127 sa­ti 02:35 Eve­rest

HBO 2

07:40 Wal­la­ce i Gro­mit: Pi­ta­nje kru­ha i ži­vo­ta 08:15 xXx: Po­vra­tak Xan­de­ra Ca­gea 10:05 Tro­lo­vi 11:40 Bru­no i Bo­ots: Sko­či u ba­zen 13:10 Zu­bić vi­la 14:50 Mur­ja­ci s klu­pe 16:35 Dur­rel­lo­vi 17:25 Bo­žić­na že­lja 19:00 Dr­žav­lja­nin 20:50 Taj­na ve­za 22:55 Ope­ra­ci­ja An­t­hro­po­id

CI­NES­TAR TV

09:00 Što se do­go­di­lo Ha­rol­du Smit­hu? 11:00 Vo­ze­ći gos­po­đi­cu Da­isy 12:55 Du­ćan ču­da gos­po­di­na Ma­go­ri­uma 14:45 Gos­po­din i gos­po­đa Smith 17:00 Pro­na­đe­na 18:55 Uboj­stvo i mar­ga­ri­te 20:45 Ži­vot dru­gih 23:15 Cr­na je­dra

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

08:00 Oliver Twist 10:25 Djed mraz i ja 12:00 Rud­der­less 14:00 Half Nel­son 16:05 Ro­bin­son Cru­soe 17:50 Su­per­br­zi! 19:45 Mo­je grč­ko vjen­ča­nje 2 21:30 Po­bu­nje­nik iz okru­ga Jo­nes 23:55 Na za­mje­ni

CINEMAX

09:10 Gos­po­din Tho­mas 10:40 Ro­se­ma­ri 12:15 Dim 14:05 Dim u li­ce 15:30 Ja­me­so­va div­lji­na 16:45 Dru­ga po­lo­vi­ca 18:25 Ilu­zi­onist ko­ji nes­ta­je 20:00 10 Clo­ver­fi­eld La­ne 21:45 Le­šij 22:10 Agu­ir­re, gnjev bož­ji 23:45 Po­kaj­nik

TV 1000

06:30 Gos­po­da­ri Dog­towna 08:15 Na­vi­ga­to­rov let 09:45 Ne­ka dru­ga lju­bav 11:35

U re­dak­ci­ji no­vi­na 13:25 Za­ča­ra­na El­la 15:05 Naj­bo­lji ne­pri­ja­te­lji 16:40 Od­bje­gla ne­vjes­ta 18:35 Ko­ja je ona pra­va? 20:30 Urot­ni­ci 22:15 U kr­vi 00:00 Mre­že zlo­či­na

FOX

08:05 Kos­ti 09:55 Sim­p­so­ni 10:50 Cr­na lis­ta 12:35 Navy CSI L.A. 13:30 Or­vil­le 14:25 Kos­ti 16:15 Flash 17:10 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 18:05 Sim­p­so­ni 19:00 Cr­na lis­ta 21:00 Navy CSI L.A. 22:00 Na­da­re­ni 22:55 Flash

FOX MOVIES

06:00 Ču­des­na pla­ža 07:30 Bi­ogra­fi­ja: Lju­bav­ni­ce slav­nih

08:30 Mo­ja po­pod­ne­va s Mar­gu­erit­te 10:00 Pre­obra­žaj 12:00 Moj no­vi naj­bo­lji pri­ja­telj 14:00 Stva­ra­telj iga­ra 16:00 Kra­lji­ca ško­le

18:00 Božić s An­der­so­no­vi­ma 19:45 Prin­ce­zi­ni dnev­ni­ci

22:00 Pi­ra­ti s Ka­ri­ba: Prok­let­stvo Cr­nog bi­se­ra

KI­NO TV

06:00 Je­dan na je­dan 08:10 Gos­po­dar ži­vo­ta i smr­ti 10:00 Dok smo sa­nja­li 12:05 Lje­to za sje­ća­nje 14:00 Naš brat idi­ot 16:00 Ne­vi­ne 18:00 Oče­vi i kće­ri 20:15 Da­ma s pu­škom i na­oča­la­ma 22:00 Ogor­če­nje 00:00 Po­s­ljed­nji kralj 02:00 Oče­vi i kće­ri

FILM FOX MOVIES 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.