FILMSKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - PETAK -

HBO

12:20 Eve­rest 14:20 Ra­to­vi zvi­jez­da: Epi­zo­da IV - No­va na­da 16:25 Ple­som do zvi­jez­da 3: En po­in­te 18:00 Fil­mo­vi i zvi­jez­de 18:30 Opas­nost iz du­bi­ne 20:00 Me­tal­na zvi­jez­da 20:50 Su­bur­ra 23:05 Zov ju­na­ka 01:05 Bo­ur­ne­ovo nas­li­je­đe 03:20 Obi­telj Fang

HBO 2

06:00 Zu­bić vi­la 07:40 Kra­lji­ca Katwea 09:45 Bo­žić­na že­lja 11:15 In­ter­ven­ci­ja 12:40 Taj­no­vit ži­vot pče­la 14:30 Utr­ka sa su­sje­di­ma 16:15 Bijela prin­ce­za 17:15 Evo­lu­ci­ja 19:00 Po­s­ljed­nji lo­vac na zma­je­ve 20:45 Pe­de­set ni­jan­si si­ve 22:50 O. J.: Stvo­re­no u Ame­ri­ci 00:30 Dok­tor Stran­ge

CI­NES­TAR TV

09:00 Pas ko­ji je spa­sio Bo­žić­ni od­mor 11:00 Pro­na­đe­na

13:00 Uboj­stvo i mar­ga­ri­te 14:55 Ži­vot dru­gih 17:25 Dre­am Te­am 19:15 Grad svje­tla

21:00 Za lju­bav ne­ma li­je­ka 23:00 Car­li­tov na­čin 01:35 Abe­ce­da Smr­ti

CI­NES­TAR TV PREMIERE 1

08:00 Ro­bin­son Cru­soe 09:45 Smrt na spro­vo­du 11:30 Su­per­br­zi! 13:25 Mo­je grč­ko vjen­ča­nje 15:15 Pr­kos 17:45 Bogovi Egip­ta 20:00 Spa­ša­vaj se tko mo­že 21:55 Pus­ti­nja 23:40 Kuc kuc 01:25 Ze­ro Dark Thir­ty

CINEMAX

10:25 10 Clo­ver­fi­eld La­ne 12:05 Ja­ma i klat­no 13:25 Mo­je pri­prav­niš­tvo u Ka­na­di 15:05 Stak­le­na bra­da 16:30 De­de 18:05 Ve­li­ka pljač­ka vla­ka 20:00 Re­zerv­ni plan 21:35 Aci­jo­bu 03:40 90 stup­nje­va sje­ver­no

TV 1000

08:10 Cir­kus na­ka­za: Vam­pi­rov po­moć­nik 09:55 Is­ti­na o lju­ba­vi 11:35 Zma­je­vo sr­ce 13:15 Alp­ha Dog 15:10 Wic­ker Park 17:05 Ho­daj mu­ški: Pri­ča o Deweyju Coxu 18:40 Pre­bo­lje­ti Sa­ru Mar­shall 20:30 Vri­sak 2 22:30 Vri­sak 3 00:30 Han­ni­bal

FOX

09:55 Sim­p­so­ni 10:50 Cr­na lis­ta 12:35 Navy CSI L.A. 13:30 Na­da­re­ni 14:25 Kos­ti 16:15 Flash 17:10 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska 18:05 Sim­p­so­ni 19:00 Cr­na lis­ta 20:00 Im­pe­rij 21:00 xXx 2: Sta­nje pri­prav­nos­ti 23:00 Flash

FOX MOVIES

00:00 Cr­ni petak za gan­g­s­te­re 02:00 Spi­rit 06:00 Oliver Twist 07:30 Za­gri­zi ži­vot 09:30 Gos­po­din Sud­bi­na 11:30 Prin­ce­zi­ni dnev­ni­ci 14:00 Pi­ra­ti s Ka­ri­ba: Prok­let­stvo Cr­nog bi­se­ra 16:30 Po­vra­tak ku­ći 18:30 Špi­ju­ni­raj mu­ški 20:00 Krad­lji­vac vre­me­na 22:00 Pi­ra­ti s Ka­ri­ba: Mr­tva­če­va škri­nja

KI­NO TV

06:00 Po­s­ljed­nji kralj 08:00 Ogor­če­nje 10:00 Svi­jet do­ve­den u red 12:05 Uz­bu­na u sve­mi­ru 14:00 Očaj 16:00 Strah

18:00 Ej­zen­štejn u Mek­si­ku 20:15 Ži­vot na koc­ki 22:00 Glas­ni­je od bom­bi 00:00 Ne­bo

02:00 Ej­zen­štejn u Mek­si­ku

04:00 Ži­vot na koc­ki

FILM CI­NES­TAR TV 23:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.