ČIS­TA LJU­BAV

Ran­ko je ljut jer je To­mo u ve­zi sa So­njom pa im se od­lu­či osve­ti­ti

24sata - Cafe 24 - - TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK

So­nja se ne po­jav­lju­je kod Ran­ka na do­go­vo­ru ne­go pro­vo­di noć s To­mom i vo­de lju­bav. Hr­vo­je se mu­či s koc­kar­skim dugovima i do­bi­va 48 sa­ti za is­pla­tu nov­ca.

Pro­fe­sor po­ma­že Edi­ti pos­pre­mi­ti vi­lu na­kon ju­če­raš­nje za­ba­ve, pa se ona ohra­bri i iz­jav­lju­je mu lju­bav. To­mo od­lu­či okon­ča­ti svoj brak s He­le­nom. Ran­ko mi­mo So­nji­na zna­nja upla­ću­je jam­če­vi­nu za Vla­du te ga do­vo­di ku­ći iz pri­tvo­ra. Vla­do se po­sva­đa sa svo­jim ocem i ka­že mu da mu se ga­di.

Emi­na od­lu­či s maj­kom oti­ći iz Vr­hov­ca. Pri­ja­vi Hr­vo­ju Asji­no pi­smo, ko­je Hr­vo­je na­po­s­ljet­ku priz­na­je kao ko­nač­ni do­kaz da je Asja, što se za­ko­na ti­če, po­či­ni­la sa­mo­uboj­stvo. Snje­ža­na ot­kri­va da je ži­vot nje­zi­ne be­be u opas­nos­ti.

Ran­ko da­je svoj bla­gos­lov So­nji i To­mi, ali is­to­dob­no sla­že lis­tu za od­strel ko­ja uklju­ču­je lju­de važ­ne To­mi. Od­lu­či odu­ze­ti fri­ze­raj Bran­ki. Ma­ša je ne­sret­na jer je So­nja ne­ho­ti­ce uni­šti­la nje­zi­nu fo­to­gra­fi­ju s maj­kom.

Ran­ko uci­je­ni Hr­vo­ja koc­kar­skim dugovima i tra­ži od nje­ga da stu­pi u kon­takt s He­le­nom te je do­ve­de u Vr­ho­vac. Po­ljup­cu To­me i So­nje svje­do­či po­vri­je­đe­na Go­ga, ko­joj iz­le­ti da je To­mo is­ti otac - pre­ljub­nik. To­mo je u šo­ku saz­na­njem da je Edi­ta ima­la afe­ru s nje­go­vim ocem.

UTO­RAK SRIJEDA ČE­T­VR­TAK PETAK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.