Ho­će li mu ova ulo­ga vra­ti­ti sjaj ka­ri­je­ri

Zad­njih go­di­na Jim Car­rey ni­je glu­mio pamt­lji­ve li­ko­ve. U no­voj se­ri­ji igra iko­nu dje­čje te­le­vi­zi­je ko­ja do­ži­vi živ­ča­ni slom i gu­bi obi­telj

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Ko­mič­na se­ri­ja “Kid­ding” po­či­nje 9. ruj­na na Showti­meu. Rad­nja pra­ti Jef­fa Pic­ci­ril­loa poz­na­tog kao Mr. Pic­k­les ko­ji je iko­na dje­čje te­le­vi­zi­je. Ame­ri­ka pam­ti Jef­fa kao lju­baz­nog i mu­drog te je bio upe­čat­ljiv za mla­de umo­ve ko­ji su odras­li s nji­me kao i nji­ho­ve­iho­ve ro-ro­di­te­lje. On po­sje­du­je­sje­du­je i mul­ti­mi­li­jun­sko­ko car­stvo ko­je mu je omo­gu­ći­la mo­gu­ći­la lut­ka Mr. Pic­k­les.es. Jeff po­ku­ša­va po­vra­ti­ti ra­ti­ti svo­je du­šev­no sta­nje, no u is­to vri­je­me­me nje-nje­go­va obi­telj se e ras­pa­da. Se­ri­ja a po­ka­zu­je ko­li­ko ko sla­ma sr­ce, ali je i ko­mič­no dok k se do­bar čo­vjek ek bo­ri u okrut- nom svi­je­tu. Glav­nu ulo­gu Jef­fa tu­ma­či Jim Car­rey (56), a nje­go­vu su­pru­gu Jill je utje­lo­vi­la Judy Gre­er (43). Frank Lan­gel­la (80) igra Jef­fo­va oca.

Se­ri­ji “Kid­ding” pri­vuk­la ga je, is­tak­nuo je Car­rey, te­ma tra­že­nja iden­ti­te­ta ko­ja mu je odu­vi­jek bi­la vr­lo atrak­tiv­na. - De­fi­ni­tiv­no pos­to­ji ne­što u tom pro­jek­tu što me ‘po­zva­lo’ da pos­ta­nem dio nje­ga - is­pri­čao je glu­mac i ko­mi­čar.

Do­dao je ka­ko se se­ri­ja ba­vi “po­ku­ša­jem da čo­vjek odr­ži odre­đe­nu sli­ku sa­mog se­be”. Re­da­telj se­ri­je Mic­hel Gon­dry Gon (55) is­tak­nuo je ka­ko­ka se Jeff na­la­zi usred usre pak­la pot­pu­nog slo­ma slom ži­va­ca.

- To se do­go­di jer je dr­žao dr­ža ve­li­ku ko­li­či­nu bi­je­sa bi­jes u se­bi ko­ju je ci­je­lo ci­jel vri­je­me po­ku­ša­vao ugu­ši­ti uguš - objas­nio je Gon­dry Gon pro­mje­nu li­ka. Pr­va se­zo­na se­ri­je ima de­set de­se epi­zo­da, a kri­ti­ča­ri je većv hva­le jer tvr­de da je oova­kav pro­jekt tre­bao ba Car­reyu u toj fa­zi nje­go­ve nj ka­ri­je­re. (vb)

Car­rey i Gon­dry su ra­di­lina fil­mu ‘Vječ­ni sjaj ne­po­bje­di­vog uma‘ ko­jije osvo­jio Os­car

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.