HUGH GRANT KA­KO SE PI­ŠE LJU­BAV

NO­VA TV, 23:55, ČETVRTAK

24sata - Cafe 24 - - TJEDAN -

HTV1, 21:50, SUBOTA

Phil Bro­ker biv­ši je agent ko­ji pro­živ­lja­va kri­zu zbog ak­ci­je ko­ja je poš­la po zlu. Udo­vac je i skr­bi za kćer Mad­dy. Zbog nje se umi­ro­vio i pre­se­lio u gra­dić ko­ji se ni­je po­ka­zao mir­nim mjes­tom ka­ko se či­ni­lo. Wi­no­na Ryder (46) ro­di­la se u ame­rič­kom gra­du Wi­no­ni po ko­jem je do­bi­la ime. Glu­mi­ca se bo­ji vo­de jer se sko­ro uto­pi­la s 12 go­di­na, a pr­vu ulo­gu je odi­gra­la u ko­me­di­ji “Lu­cas”. Zbog nje je pri­rod­no pla­vu ko­su obo­ji­la u cr­no i otad je ni­je mi­je­nja­la. Wi­no­na se s 20 go­di­na pri­ja­vi­la u bol­ni­cu zbog de­pre­si­je te na­pa­da­ja an­k­si­oz­nos­ti i is­crp­lje­nos­ti, a uz­rok su bi­la stal­na sni­ma­nja. Glu­mi­ca je odi­gra­la ulo­gu u “Ma­lim že­na­ma” i po­sve­ti­la ga dje­voj­ci Pol­ly Kla­as ko­ja je ote­ta i bru­tal­no ubi­je­na. Po­nu­di­la je oko mi­li­jun i pol ku­na na­gra­de onom tko da in­for­ma­ci­ju o nje­zi­nu ubo­ji­ci. Wi­no­na je u ve­zi s mod­nim di­zaj­ne­rom Scot­tom Mac­ki­nlay Hah­nom (38) te tre­nu­tač­no sni­ma se­ri­ju “Stran­ger Thin­gs”. Ke­ith Mic­ha­els ne­koć je bio na­gra­đi­va­ni hol­lywo­od­ski sce­na­rist, no da­nas je u du­go­vi­ma, bez in­s­pi­ra­ci­je za pi­sa­nje, ra­zve­den i na­pra­vio je ne­ko­li­ko ne­us­pješ­nih fil­mo­va. Sto­ga je pri­mo­ran pri­hva­ti­ti po­sao gos­tu­ju­ćeg pre­da­va­ča na ma­lom ko­le­džu, a ula­zi i u ve­zu sa stu­den­ti­com. Iako se is­pr­va na­da da će u po­sao ulo­ži­ti mi­ni­ma­lan trud ka­ko bi se mo­gao po­sve­ti­ti svo­jem no­vom sce­na­ri­ju, Ke­ith se sve vi­še uklju­ču­je u ži­vo­te svo­jih stu­de­na­ta, me­đu ko­ji­ma je Hol­ly, sa­mo­hra­na maj­ka ko­ja nas­to­ji okre­nu­ti no­vu stra­ni­cu u ži­vo­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.