Ula­zim u 60-e i ni­je me strah pla­ni­ra­ti po­sve druk­či­ju ka­ri­je­ru

Osjet­ljiv je na su­ze onih ko­ji is­pad­nu iz ‘Zvi­jez­da’, od na­tje­ca­te­lja tra­ži emo­ci­je, ne­ki fi­juk ko­jim će za­in­te­re­si­ra­ti ko­ji is­ti­če i da na­še ve­li­ke i eta­bli­ra­ne zvi­jez­de ne bi proš­le u dru­gi krug na­tje­ca­nja

24sata - Cafe 24 - - INTERVJU - Pi­še: TATJANA PACEK

Već slje­de­ći vi­kend Ton­či Hu­ljić (56) s Pe­trom Gra­šom, Ni­nom Ba­drić, An­dre­om An­dra­ssy i Jacqu­esom Ho­ude­kom sje­da u vru­ći sto­lac iz ko­jeg s os­ta­lim čla­no­vi­ma ži­ri­ja na­tje­ca­te­lji­ma dru­ge se­zo­ne showa RTL-a “Zvi­jez­de” da­je pro­laz u slje­de­ći krug showa. Ili ne.

Jes­te li sla­bi na su­ze? Kad net­ko za­pla­če jer ste ga iz­ba­ci­li?

To ni­je jed­nos­tav­no. Ima i su­za, a ima i tra­uma­tič­nih is­kus­ta­va. Doš­la su u show tri, če­ti­ri pa­ra, brač­ni, ži­vot­ni part­ne­ri. Deč­ko is­pad­ne i pla­če, go­vo­ri: ‘Mo­lim vas, ne­ka ona ide da­lje’. Ima tih ljud­skih tre­nu­ta­ka, ni­je jed­nos­tav­no ne­kog ne pu- sti­ti da­lje. Sre­ćom, pos­to­je pra­vi­la i emo­ci­je mo­raš sta­vi­ti po stra­ni, dr­ža­ti se tih pra­vi­la. Lju­di za­vr­še i na su­du, na­pra­ve ne­što lo­še, mo­ra­ju u za­tvor. Kad vi­diš po­za­di­nu, ljud­ski bi ga pus­tio, ali za­kon je za­kon. Ka­ko na­tje­ca­te­lji re­agi­ra­ju kad vas vi­de? Upla­še li se auto­ri­te­ta, stro­gog iz­gle­da?

Ro­dio sam se s li­cem s kak­vim sam se ro­dio. Svi zna­ju ka­kav je moj imidž, ali lju­di me da­nas ipak do­živ­lja­va­ju pu­no mek­še. Zna­ju da sam u pri­ro­di za­fr­kant i baš to sam htio po­ka­za­ti u showu. Ne znam što je na­tje­ca­te­lji­ma u gla­vi, ali bje­že dru­gim čla­no­vi­ma ži­ri­ja za men­tor­stvo. Me­ni je to su­per, ali opet ih na kra­ju imam naj­vi­še. Oni ko­ji že­le na­pra­vi­ti is­ko­rak u pos­lu gle­da­ju u me­ne jer u ovoj po­čet­noj fa­zi ka­ri­je­re vi­še ti mo­že po­mo­ći skla­da­telj, pro­du­cent ne­go pje­vač ko­ji će ti već su­tra bi­ti su­par­nik. Ka­ko god, od sva­kog čla­na ži­ri­ja ima­ju pu­no to­ga na­uči­ti.

Cilj showa je na­ći zvi­jez­du? Mis­li­te li do­is­ta da net­ko od 60 go­di­na mo­že tek kre­nu­ti u es­tra­du? I us­pje­ti, pos­ta­ti zvi­jez­da?

O, da. Još ma­lo pa ću i ja ima­ti 60 pa se že­lim po­zi­ci­oni­ra­ti u dru­gom svje­tlu. Usu­dim se pla­ni­ra­ti. Za­što ne bih us­pio? Ali show od nje­ga ne­će na­pra­vi­ti zvi­jez­du, mi tra­ži­mo ne­ko­ga tko ima po­ten­ci­jal da pos­li­je showa pos­ta­ne zvi­jez­da.

Što vam je važ­no kod na­tje­ca­te­lja? Što tre­ba ima­ti da kod vas pro­đe da­lje?

Emo­ci­ja. Ako je ne­ma, ako ne­ma to­ga ne­kog fi­ju­ka, ni­su mi za­nim­lji­vi. Za­mis­li­te da da­nas do­đe ne­ki mla­di Ar­sen De­dić i pje­va. A još ni­je ot­krio da je i autor. Tak­vih lju­di ima u showu, pje­va­ju i ne­ke svo­je pje­sme. Ako mu vje­ru­jem, ne za­ni­ma me pje­va li kao Pa­va­rot­ti ili ne. Važ­no mi je ono što emi­ti­ra kroz pje­va­nje. Da se po­ja­vi no­vi Ar­sen De­dić, Đor­đe Ba­la­še­vić, Ba­ja­ga... tre­ba­mo li ih pus­ti­ti u dru­gi krug ili ne? Tre­ba li tak­vim lju­di­ma us­kra­ti­ti pri­li­ku na­uš­trb ne­či­jeg do­bro­ga gla­sa? Lju­di su to ko­ji se ne sma­tra­ju vr­hun­skim pje­va­či­ma, a nit­ko bo­lje od njih ne mo­že iz­ni­je­ti svo­je pje­sme. Za­to gle­dam ci­je­li pa­ket. Bi­lo je si­tu­aci­ja da su se svi di­gli sa stol­ca, a ja os­tao do­lje. Jer po ono­me što pje­va, ne že­lim us­ta­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.