Za­bra­nio mi je da se šmin­kam na sni­ma­nju

Iako su pro­du­cen­ti žes­to­ko na­vi­ja­li za Beyon­ce, Brad­ley Co­oper bio je to­li­ko upo­ran da Lady Ga­Ga pris­ta­ne na ulo­gu u ‘Zvi­jez­da je ro­đe­na’ da joj je ‘upao’ u ku­ću

24sata - Cafe 24 - - TELEVIZIJA -

Al­ly je odus­ta­la od glaz­be­ne ka­ri­je­re, no on­da je upoz­na­la is­kus­no­ga glaz­be­ni­ka Jac­k­so­na Ma­inea. Jac­k­son upoz­na umjet­ni­cu ko­ja se odrek­la svog sna i za­lju­bi se nju. Po­ku­ša­va joj po­mo­ći da za­sja pod svje­tli­ma re­flek­to­ra i oslobodi se stra­ha od pu­bli­ke. Dok nas­to­ji “po­gu­ra­ti” Al­lyi­nu glaz­be­nu ka­ri­je­ru, Jac­k­son se is­to­dob­no bo­ri s unu­tar­njim de­mo­ni­ma i pro­ble­mi­ma s al­ko­ho­lom. Brad­ley Co­oper (43) utje­lo­vio je Ma­inea, a pje­va­či­ca Lady Ga­Ga (32) igra Al­ly. Co­ope­ru je “Zvi­jez­da je ro­đe­na” pr­vi film ko­ji je re­ži­rao, a na­pi­sao je i sce­na­rij te glu­mi i pje­va u nje­mu. Glaz­be­na dra­ma, ko­ja je če­t­vr­ti re­ma­ke, te­me­lji se na ori­gi­nal­noj pri­či iz 1937. Lady Ga­Ga i glu­mac su od­mah osje­ti­li me­đu­sob­nu po­ve­za­nost. - Brad­ley je do­šao k me­ni u mo­ju ku­ću u Ma­li­buu i in­zis­ti­rao da glu­mim u fil­mu. Pri­je ne­go što sam se snaš­la, da­la sam mu os­tat­ke tjes­te­ni­ne - pri­sje­ti­la se pje­va­či­ca, ko­joj je ovo pr­va ulo­ga. Do­da­la je ka­ko je Co­oper Ta­li­jan kao i ona te su od­mah osje­ti­li si­ner­gi­ju. - Ona je me­ni vje­ro­va­la i ot­kri­la je kak­va glu­mi­ca mo­že bi­ti, a ja sam vje­ro­vao njoj i ot­krio ka­kav glaz­be­nik mo­gu bi­ti - is­tak­nuo je Brad­ley. Pje­va­či­ca je bi­la za­pa­nje­na ka­da je ču­la glu­mac ka­ko pje­va.

- Nje­go­va iz­ved­ba je u ovom fil­mu iz­van­red­na. Vo­lim pje­va­ti s njim, ima pre­di­van glas - rek­la je. Co­oper je po­hva­lio Lady GaGu i is­pri­čao da je pra­vo ot­kri­će za nje­ga.

- Kad sam je upoz­nao, za­lju­bio sam se u nje­zi­no li­ce i oči - objas­nio je. Kad je doš­la pr­vi put na set, Brad­ley je pje­va­či­ci uk­lo­nio šmin­ku.

- Za­bra­nio mi je da se šmin­kam na sni­ma­nju i ni­sam mo­gla ni­šta pro­šver­ca­ti kraj nje­ga - ot­kri­la je Lady Ga­Ga. (vb)

Film­ski kri­ti­ča­ri pre­dvi­đa­ju da će glaz­be­na dra­ma slje­de­će go­di­ne osvo­ji­ti zlat­ni ki­pićza naj­bo­lju sli­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.