FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - NEDJELJA, 4. 11. PROGRAM - -

HBO

09:20 Tran­sfor­mers: Po­s­ljed­nji vi­tez 11:50 Ka­pe­tan Ga­će­ša: Pr­vi ep­ski film 13:20 Jack ubo­ji­ca di­vo­va 15:15 Bat­man v Su­per­man: Zo­ra pra­ved­ni­ka 17:45 Ču­des­ne zvi­je­ri i gdje ih na­ći 20:00 Na­bor u vre­me­nu 21:50 Kro­ni­ke Ti­mes Squ­area II 22:55 Kin­g­sman: Zlat­ni krug

HBO 2

06:30 Dis­neyje­vi krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi I 07:00 Pro­fil za dvo­ji­cu 08:40 Wall-E 10:20 Nos za zlo­čin III 11:10 Na­s­ljed­ni­ci 13:05 Skri­ve­na lje­po­ta 14:45 Skri­ve­ne broj­ke 16:55 Kuć­na pra­vi­la 19:00 Borg/ McEn­roe 20:50 Lo­gan: Wolverine 23:05 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom V

CINESTAR TV

08:00 Ar­t­hur u zem­lji Mi­ni­moya 09:55 Po­seb­na ve­za

11:40 Fa­tal­na stu­den­ti­ca

13:30 Mr­zim Va­len­ti­no­vo 15:15 RED 17:20 Ti si is­to ru­žan 19:00 I to se zo­ve lju­bav 20:45 Mas­ter 23:10 Brüno

00:40 Op­se­si­ja

FOX CRIME

12:40 Je­di­ni­ca za pro­met­ne ne­sre­će 13:15 De­tek­tiv na Flo­ri­di 14:10 Sher­lock i Wat­son 16:50 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 17:50 Dvo­jac 20:05 De­tek­tiv na Flo­ri­di 21:05 Sret­nik 22:00 Ni­jan­se pla­ve 23:00 Tran­s­por­ter

CINEMAX

09:30 Is­tje­ri­va­či du­ho­va

11:15 Is­tje­ri­va­či du­ho­va 2 13:05 Ne­že­nje 14:45 Pre­di­gra za brak 16:30 Pot­kra­lje­va ku­ća

18:15 Ple­me­na Pa­los Ver­de­sa

20:00 Di­je­te po­put Ja­kea 21:30 Obi­telj ču­da­ka 23:20 Pu­no­krv­ni 01:05 Ču­da­ci

FOX LIFE

09:20 Ku­ća­ni­ce 12:05

Ma­la cr­na knji­ži­ca 14:25

Rat u ku­ći 15:15 Cris­te­la 16:10 Za na­rod 17:05 Ka­ko sam upoz­nao va­šu majku 19:00 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 20:00 Ti­je­lo je do­kaz 22:00 Ku­ća­ni­ce 00:45 Ka­ko sam upoz­nao va­šu majku

EPIC DRA­MA

12:10 De­tek­tiv Mur­doch 12:55 Is­tra­ge gos­po­đi­ce Fi­sher 17:30 En­de­avo­ur - Mla­di Mor­se 19:00 Pol­dark 21:00 Blud­ni­ce 21:50 Tu­do­ri 22:45 Ba­bi­lon Ber­lin 23:30 Be­owulf: Po­vra­tak u Shi­eld­lan­ds 00:15 Pol­dark 02:15 Blud­ni­ce

TV 1000

06:10 Bun­tov­ni­ca u in­ter­na­tu 07:45 Ona je naj­bo­lja 09:30 Opas­na ši­fra 11:25 Jur­ski park 13:30 Eli­za­be­ta 15:40 Div­lja ri­je­ka 17:35 Sve zbog jed­nog dje­ča­ka 19:20

Dnev­nik Brid­get Jo­nes 21:00

Brid­get Jo­nes: Na ru­bu pa­me­ti 22:50 Div­lja noć 00:35 Tko bi se udao za Bar­ryja? 02:00

Neo­če­ki­va­ni zlo­čin

KINO TV

06:00 Moj zlo­čes­ti sin 08:00 Uboj­stvo sve­tog je­le­na 10:05 Raj 12:00 Sin City: Vri­jed­na uboj­stva 14:00 Ge­ni­jal­ni mla­di um 16:00 Čo­vjek zvan Ove 18:05 Špi­jun­ske igre 20:15 Do­vi­đe­nja, Nje­mač­ka 22:05 Sla­va 00:00 Gos­po­din Pip 02:00 Špi­jun­ske igre

FILM HBO20:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.