SPASIO NECAKA S DNA BUNARA

RISKIRAO ŽIVOT Dje­čak je htio do­hva­ti­ti igrač­ku s bunara. Upao je u nje­ga, a ujak Đa­ni Dra­gu­ti­no­vić sko­čio je za njim

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: ŽELJKO RUKAVINA

Đa­ni Dra­gu­ti­no­vić (41) ušao je u bu­nar du­bok 21 me­tar is dna ži­vog iz­vu­kao ses­tri­na sin­či­ća (3), po­sve neo­z­li­je­đe­na

Čim sam čuo da se da­ska na bu­na­ru uz tre­sak spus­ti­la, od­mah sam znao da je ses­trin sin (3) upao u bu­nar. Tre­nu­tak pri­je vi­dio sam ga po­kraj bunara. Raz­mak­nuo sam da­ske i bez raz­miš­lja­nja se po­čeo spu­šta­ti. Ni­sam smio sko­či­ti jer bih si­gur­no pao na ne­ća­ka i on­da mu ne bi bi­lo spa­sa, go­vo­ri nam hrabri Đa­ni Dra­gu­ti­no­vić (41). Iz Fran­cu­ske je pri­je mje­sec da­na do­šao u po­sjet maj­ci i ses­tri ko­je ži­ve u Le­ti­ča­ni­ma na­do­mak Bje­lo­va­ru, a ni na kraj pa­me­ti mu ni­je bi­lo da će mo­ra­ti spa­ša­va­ti život ne­ća­ku. Ru­ka­ma i no­ga­ma se od­gu­ri­vao o stjen­ke bunara i ci­je­lo vrijeme gle­dao u vo­du. Ni­je vi­dio ne­ća­ka, ali je bio si­gu­ran da se na­la­zi u utro­bi bunara. U jed­nom tre­nut­ku iz­ro­ni­la je dje­ča­ko­va gla­va i ujak ga je vje­što jed­nom ru­kom uhva­tio i sta­vio u kri­lo, dok se le­đi­ma i no­ga­ma odu­pi­rao o sti­jen­ke bunara. Groz­ni­ča­vo raz­miš­lja­ju­ći, gle­dao je pre­ma otvo­ru bunara i raz­miš­ljao kako da do­zo­ve po­moć. Na­sre­ću, uku­ća­ni su po­zva­li Hit­nu po­moć, po­li­ci­ju i va­tro­gas­ce, ko­ji su vr­lo br­zo sti­gli na mjes­to na ko­jem se čo­vjek bo­rio ne sa­mo za svoj ne­go i za ne­ća­kov život.

DJE­ČAK PROŠAO BEZ OZLJEDA

Đa­ni go­vo­ri da su mu tog pos­li­je­pod­ne­va pro­tek­le sri­je­de se­kun­de pro­la­zi­le po­put vječ­nos­ti. Odah­nuo je kad je na otvo­ru be­ton­skog bunara ugle­dao va­tro­gas­ce. - Va­tro­gas­ca su saj­lom spus­ti­li na 15 me­ta­ra du­bi­ne i u ru­ke je uzeo ma­li­ša­na, ko­ji či­ta­vo to vrijeme ni­je is­pus­tio ni gla­sa. Po­tom su iz bunara iz­vuk­li i me­ne - go­vo­ri nam Đa­ni. Kad smo mu čes­ti­ta­li na pot­hva­tu, on je sa­mo ti­ho re­kao kako bi svat­ko to uči­nio na nje­go­vu mjes­tu. Ma­li­ša­na su vo­zi­lom Hit­ne po­mo­ći odvez­li na pre­gled, na ko­jem se us­ta­no­vi­lo da nema ni­kak­vih ozljeda. - Sre­ća je da pri pa­du ni­je gla­vom uda­rio u rub bunara jer te­ško da bi tad pre­ži­vio pad od 15 me­ta­ra i ura­nja­nje u vo­du du­bi­ne šest me­ta­ra - go­vo­ri nam Đa­ni dok mu dje­čak sje­di u kri­lu i ve­se­lo mla­ta­ra no­ga­ma. Go­vo­ri kako je na bu­na­ru bi­la nje­go­va igrač­ka ko­ju je že­lio do­hva­ti­ti te da su se da­ske ras­tvo­ri­le. Kad smo ga upi­ta­li ide li do bunara, ma­li­šan je zas­tao i po­gle­dao uja­ka. Tek kad ga je ujak pri­mio za ru­ku, hra­bro je po­šao s njim do mjes­ta gdje je uma­lo iz­gu­bio život. Da se ne­što slič­no vi­še ni­kad ne do­go­di, uku­ća­ni su na da­ske ko­je pre­kri­va­ju bu­nar na­to­va­ri­li gu­me i ne­ko­li­ko be­ton­skih koc­ki. Dra­mu u Le­ti­ča­ni­ma na kuć­nom bro­ju 55 po­t­vr­di­la je i bje­lo­var­ska pli­ci­ja, dok su bje­lo­var­ski va­tro­gas­ci po­hva­li­li Đa­ni­ja i za­hva­li­li mu.

VA­TRO­GAS­CI ČES­TI­TA­LI ĐANIJU

- Ri­jet­ko se do­ga­đa da se u bu­na­ru na­la­zi dvo­je lju­di. Sva­ka čast gos­po­di­nu Đaniju ko­ji je ta­ko pri­bra­no re­agi­rao. Mi ko­ji se ba­vi­mo tak­vim pos­lo­vi­ma do­is­ta smo za­div­lje­ni nje­go­vim po­du­hva­tom - ka­zao nam je Dar­ko Des­pot, ko­ji je bio na in­ter­ven­ci­ji spa­ša­va­nja. Do­dao je da tak­ve in­ter­ven­ci­je ri­jet­ko za­vr­ša­va­ju us­pješ­no, te da je sre­ća što je Đa­ni bio suh i ne­ća­ka gri­jao svo­jim ti­je­lom, či­me je spri­je­čio pot­hla­đi­va­nje ma­li­ša­na.

OSIGURALI BU­NAR Na­kon iz­bjeg­nu­te tra­ge­di­je Đa­ni i uku­ća­ni na bu­nar su sta­vi­li gu­me i be­ton­ske koc­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.