AFERA AGRO­KOR

24sata - - NEWS -

An­te Ram­ljak re­kao je da su Ru­si­ma na sas­tan­ku pre­zen­ti­ra­li či­nje­ni­ce o pos­lo­va­nju i res­truk­tu­ri­ra­nju Agro­ko­ra te iz­ni­je­li zah­tjev za kre­dit, na ko­ji će Ru­si od­go­vo­ri­ti usko­ro. U kre­di­ti­ra­nje će se uves­ti prin­cip “Roll up”, što zna­či da će za sva­ku no­vu ku­nu kre­di­ta ban­ka­ma bi­ti priz­na­to pra­vo na sta­ru ku­nu ili ma­nje. Ram­ljak tvr­di da je na­čel­ni in­te­res ba­na­ka i fon­do­va za fi­nan­ci­ra­njem Agro­ko­ra ve­ći od iz­no­sa ko­ji je po­tre­ban Agro­ko­ru, ali ni­je spo­me­nuo ni ko­je us­ta­no­ve že­le fi­nan­ci­ra­ti Agro­kor ni pod ko­jim uvje­ti­ma. Bo­ris La­lo­vac, bivši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, mis­li da Vla­da dis­kret­no pri­pre­ma jav­nost na ban­krot koncerna. - Pri­ho­di Agro­ko­ra u zad­njih 5-6 mje­se­ci su pa­li, do­tok nov­ca je ne­ga­ti­van, do­ma­će ban­ke ne­ma­ju šan­se - re­kao je La­lo­vac na N1 TV pa po­jas­nio kako Vla­da u me­đu­vre­me­nu ni­je us­pje­la pro­na­ći kom­pa­ni­ju ko­ja bi pre­uze­la Agro­kor i iz­ve­la res­truk­tu­ri­ra­nje. - Mis­lim da se jav­nost pri­pre­ma za naj­go­ri sce­na­rij ste­ča­ja jer nema stra­te­škog part­ne­ra. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, do­ma­će ban­ke ni­ti smi­ju - zbog ogra­ni­če­nja ko­ja im je, u skla­du sa za­ko­ni­ma, na­met­nuo HNB, ni­ti zbog zdra­ve eko­nom­ske lo­gi­ke - vi­še kre­di­ti­ra­ti Agro­kor. Ma­kro­eko­no­mist Damir No­vot­ny is­tak­nuo je da Vla­da ne bi smje­la pre­uze­ti obve­ze Agro­ko­ra ili gru­pe Agro­kor kao jav­ni dug. Is­to je to po­no­vio Ram­ljak, pa se či­ni da je to bio i služ­be­ni ru­ski zah­tjev. Bivši hr­vat­ski ve­le­pos­la­nik u Ru­si­ji, dr. Bo­žo Ko­va­če­vić, na por­ta­lu Te­le­gram na­pi­sao je kako je Sber­bank spasio Agro­kor od ste­ča­ja. Agro­ko­ru je odo­brio oko 1,1 mi­li­jar­du eura kre­di­ta. Zad­nji je kre­dit kon­cer­nu odo­brio u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne, i to u iz­no­su od oko sto mi­li­ju­na eura, a pred­stv­ni­ci ru­ske ban­ke za taj kre­dit tra­že sta­tus “naj­sta­ri­je traž­bi­ne” kao uvjet za even­tu­al­ne no­ve kre­di­te. No­vot­nyja bri­ne i od­sut­nost bi­lo kak­ve vi­zi­je bu­duć­nos­ti. - Mi sad go­vo­ri­mo o to­me da se pre­go­va­ra o kre­di­ti­ma umjes­to da go­vo­ri­mo o to­me da se pre­go­va­ra o to­me kako će se kom­pa­ni­ja res­truk­tu­ri­ra­ti, a on­da će se no­vac na­ći - re­kao je. Sma­tra neo­dr­ži­vim da se sva­ki mje­sec, za sva­ku pla­ću, do­go­va­ra­ju kre­di­ti za ci­je­li Agro­kor jer će ban­ke pos­tav­lja­ti sve ve­će i ve­će zah­tje­ve. Damir No­vot­ny mis­li da bi­smo već u idu­ćih mje­sec da­na tre­ba­li doz­na­ti mo­del res­truk­tu­ri­ra­nja. - Vi­še od mje­sec da­na kao jav­nost im ne smi­je­mo da­ti. Ili će spa­si­ti ve­ći­nu rad­nih mjes­ta, što bi bi­lo mo­gu­će, ili će kroz to odu­gov­la­če­nje res­truk­tu­ri­ra­nja za­pra­vo do­ves­ti do po­la­ga­nog odu­mi­ra­nja ci­je­log Agro­ko­ra, sve dok se jed­nog da­na ne kons­ta­ti­ra da taj kon­cern vi­še ne pos­to­ji - iz­ja­vio je No­vot­ny.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.