Iva zbri­nu­la pri­ja­te­lji­ce u Ta­lent stu­dio

SUMNJIVI UVJE­TI Pri­ja­te­lji­ce To­do­ri­će­ve kće­ri Ive Ba­lent os­no­va­le su tvrt­ku ko­ja je do­bi­la 10-go­diš­nje ugo­vo­re s Agro­ko­rom NI­JE US­PJE­LA PRO­NA­ĆI STRA­TE­ŠKOG PART­NE­RA KO­JI BI PROVEO RES­TRUK­TU­RI­RA­NJE

24sata - - NEWS -

Dok Agro­ko­ru trebaju no­vi kre­di­ti za os­nov­no pos­lo­va­nje, iz­van­red­na upra­va na če­lu s An­tom Ram­lja­kom su­sre­la se i s čud­nim ugo­vo­ri­ma ko­je su pot­pi­sa­le tvrt­ke u kon­cer­nu. U ve­lja­či su za­pos­le­ni­ce mar­ke­tin­ga, ko­ji­ma je bi­la na­dre­đe­na kći Ivi­ce To­do­ri­ća - Iva Ba­lent, os­no­va­li no­vu tvrt­ku. Tvrt­ka Ta­lent stu­dio, s te­melj­nim ka­pi­ta­lom od 20.000 ku­na, do­bi­la je od­mah 10-go­diš­nje ugo­vo­re s tvrt­ka­ma iz sas­ta­va Agro­ko­ra. Ima­ju čak i fik­si­ra­ne ci­je­ne po ko­ji­ma će ra­di­ti tijekom tog raz­dob­lja. Do­bi­ti 10-go­diš­nji ugo­vor za mar­ke­ting je ve­oma neo­bič­na prak­sa i iz agen­ci­ja ko­ja ra­de sli­čan po­sao doz­na­je­mo da nit­ko nema pri­li­ku za ta­ko si­gu­ran po­sao. Op­seg pos­la kroz go­di­ne je vi­še­mi­ijun­ski, a Ram­ljak je sad na­ru­čio sud­sko vje­šta­če­nje. - Iz­van­red­na upra­va Agro­ko­ra na­ru­či­la je iz­van­sud­sko vje­šta­če­nje za­te­če­nih ugo­vo­ra i ključ­nih čla­ni­ca koncerna iz po­dru­čja mar­ke­tin­ga. Svi ugo­vo­ri ko­ji pre­ma tom vje­šta­če­nju ni­su u skla­du s tr­žiš­nim prak­sa­ma i uvje­ti­ma bit će ili do­ve­de­ni u tr­žiš­ne ok­vi­re ili ra­ski­nu­ti – po­ru­či­li su nam u služ­be­nom od­go­vo­ru. Ta­lent stu­dio su os­no­va­le Tea Kli­či­no­vić, ko­ja je bi­la za­du­že­na za di­zajn svih bren­do­va Agro­ko­ra, za­tim Ni­na Ban, ko­ja je bi­la za­du­že­na za financije unu­tar mar­ke­tin­ga, i na kra­ju Lu­ci­ja Ju­kić, ko­ja je bi­la za­du­že­na za pro­to­kol i spo­noz­r­stva. Svi­ma nji­ma Iva Ba­lent, ko­ja for­mal­no ni­je u vlas­nič­koj struk­tu­ri Ta­len­ta, je pri­ja­te­lji­ca i biv­ša še­fi­ca. U jav­noj obja­vi na Fa­ce­bo­oku je­dan od di­zaj­ne­ra Ta­lent stu­di­ja po­ru­čio da je ona do­la­zi­la u no­vu tvrt­ku. Ka­že da im je upra­vo Ba­lent rek­la da se ne bri­nu, da će bi­ti no­vih ugo­vo­ra i pos­la. Kako nje­ga ni­je bi­lo, za­vr­šio je na bur­zi ra­da. - Lik­vi­di­ra­li su nas jed­nog po jed­nog. Na­rav­no, bez ot­prem­ni­na - na­pi­sao je i iro­nič­no za­hva­lio “gđi Sr­cu­len­ce” (ime no­ve tvrt­ke Ive Ba­lent, ko­ju je os­no­va­la u svib­nju). Kad je tvrt­ka Ta­lent os­no­va­na, Ba­lent je iz­ja­vi­la me­di­ji­ma da ne na­pu­šta Agro­kor. Ina­če, u ožuj­ku se i nad­zor­ni od­bor slo­ven­skog Mer­ca­to­ra po­bu­nio pro­tiv ugo­vo­ra s Ta­lent stu­di­jom. Na kra­ju su se Slo­ven­ci iz­bo­ri­li za ra­skid ugo­vo­ra, a u Hr­vat­skoj su još na sna­zi dok ne za­vr­ši vje­šta­če­nje. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.