ILI STRUJOM UBODOM IGLE KROZ KO­JU PROLAZI TOPLINA LI­JEČ­NI­CI UNIŠTAVAJU KARCINOME...

24sata - - NEWS -

pio od dvi­je do tri ja­ke ta­ble­te pro­tiv bo­lo­va, a sad me ni­šta ne bo­li - go­vo­ri Marko do­da­ju­ći da od za­hva­ta na ra­me­nu nema ni­kak­vih oži­lja­ka. - To­plin­ska ener­gi­ja se stva­ra na vr­hu igle, a po po­tre­bi di­rek­t­no u tumor pos­tav­lja­mo jed­nu ili vi­še njih. Ovo je me­to­da iz­bo­ra kod onih pa­ci­je­na­ta ko­ji ni­su do­bri kan­di­da­ti za kla­sič­nu ope­ra­ci­ju zbog lo­ka­ci­je tu­mo­ra ili pro­ši­re­nos­ti bo­les­ti, na pri­mjer u oba pluć­na kri­la, ili zbog dru­gih pra­te­ćih bo­les­ti zbog ko­jih je otvo­re­na ope­ra­ci­ja pre­ri­zič­na - na­po­mi­nje No­vo­sel, ko­ji se za to edu­ci­rao u Fran­cu­skoj. Do­da­je da se ova me­to­da u svijetu iz­vo­di i sma­tra od­lič­nim rje­še­njem u te­ra­pi­ji ma­lig­nih bo­les­ti već ne­ko­li­ko go­di­na, ali do sa­da u Hr­vat­skoj, nažalost, ni­je bi­la dos­tup­na zbog ogra­ni­če­nja teh­no­lo­gi­je, ali i is­kus­tva ope­ra­te­ra. - Za­hvat, ko­ji ukup­no tra­je oko dva sa­ta, ra­di­mo u op­ćoj anes­te­zi­ji, i to sa­mo zbog ugod­nos­ti pa­ci­jen­ta, ko­jeg već na­kon dan-dva ot­pu­šta­mo ku­ći - po­jaš­nja­va ra­di­olog. Nus­po­ja­va nema, a kon­tro­le se na­kon za­hva­ta pre­po­ru­ču­ju za tri, šest i 12 mje­se­ci. U slu­ča­ju da se tumor vra­ti, ra­di­ofrek­ven­ci­jom se na nje­ga mo­že vi­šes­tru­ko dje­lo­va­ti. - Pred­nost ove me­to­de pred ne­kim dru­gim, pa i no­vi­jim i skup­ljim tehnologijama, kao što su ci­lja­no zra­če­nje tu­mo­ra, jest u to­me što se ona mo­že vi­šes­tru­ko po­nav­lja­ti ako se ne pos­tig­ne pot­pu­no iz­lje­če­nje pri­li­kom pr­vog za­hva­ta ili ako se nak­nad­no po­ja­ve no­ve me­tas­ta­ze. Dru­ga pred­nost je što je ova me­to­da naj­po­šted­ni­ja za okol­no zdra­vo tki­vo or­ga­na te se zbog to­ga mo­že li­je­či­ti i ve­ći broj tu­mo­ra, s vr­lo ma­lim ri­zi­kom da će pa­ci­jen­tu or­ga­ni po­put plu­ća, je­tre ili bu­bre­ga os­ta­ti ugro­že­ni ili bez funk­ci­je - po­jas­nio je No­vo­sel. Marko je pre­sre­tan što se ri­je­šio tu­mo­ra i ja­kih bo­lo­va. Sad se, ka­že, mo­že po­sve­ti­ti upi­su na Ka­to­lič­ki bo­gos­lov­ni fa­kul­tet kako bi jed­nog da­na pos­tao sve­će­nik, u čemu ga po­dr­ža­va i nje­go­va ve­li­ka obi­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.