MA KEKSA IMA 0 GRAMA ŠEĆERA

To je ci­je­li pre­po­ru­če­ni dnev­ni unos u ne­kim zem­lja­ma EU. Još je vi­še bi­je­log braš­na, ko­je je pr­vo na lis­ta­ma sas­to­ja­ka

24sata - - NEWS - Pi­še: LETA PILIĆ, nu­tri­ci­onis­ti­ca

Ia­ko pi­še da su s pu­nje­njem od ka­kaa, ve­ći­na keksa ko­je smo ana­li­zi­ra­ni sa­dr­ži sa­mo 5,5 pos­to ka­ka­ova pra­ha. Duo kek­si ima­ju če­ti­ri, a na dek­la­ra­ci­ji keksa Hit pi­še kako sa­dr­že 0,1 pos­to čo­ko­la­de u pra­hu te ka­ka­ov prah. Ko­li­ko je ka­ka­ova pra­ha, ne pi­še. Na dek­la­ra­ci­ja­ma je pše­nič­no braš­no pr­vo, što zna­či da ga ima naj­vi­še. To je bi­je­lo ra­fi­ni­ra­no braš­no ko­je br­zo po­di­že ra­zi­nu in­zu­li­na u kr­vi, što na du­ge sta­ze mo­že do­ves­ti do še­ćer­ne bo­les­ti. U kek­si­ma je i vi­še od 30 grama šećera na 100 grama keksa, a to je dnev­na pre­pro­uče­na ko­li­či­na u ne­kim zem­lja­ma EU. U kek­si­ma Aro je 40% braš­na i 5,5% ka­ka­ova pra­ha. Ima i še­ćer te za­mjen­ski glu­koz­ni si­rup. Uz pal­mi­nu mast su i pal­mi­ne ko­šti­ce te ko­ko­so­vo ulje. Za tek­s­tu­ru i okus kek­si­ma se do­da­ju mas­ti. Pal­mi­na mast te ulje iz pal­mi­nih ko­šti­ca naj­češ­će su jer se spo­ri­je kva­re i jef­ti­ni­je su. Sa­dr­že ve­li­ke ko­li­či­ne za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na, ko­je mo­gu štet­no dje­lo­va­ti na zdrav­lje sr­ca. Dnev­no bi­smo tre­ba­li kon­zu­mi­ra­ti naj­vi­še 20 grama za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na, a u 100 grama ana­li­zi­ra­nih keksa njih je iz­me­đu 13 i 14 grama, što je ja­ko pu­no. Već smo na­ve­li kako je ka­ka­ova pra­ha vr­lo ma­lo, a to je ina­če zdra­va na­mir­ni­ca. U ovim kek­si­ma do­da­va­ni su mu še­ćer, mli­je­ko u pra­hu, si­rut­ka te bilj­ne mas­ti kako bi pu­nje­nje do­bi­lo ka­rak­te­ris­tič­nu kre­mas­tu tek­s­tu­ru. Za prh­kost keksa do­da­ne su tva­ri za rah­lje­nje, me­đu ko­ji­ma Cap­ta­in Ron­do ima 46% kre­me ko­joj su do­da­ni glu­koz­ni si­rup, obra­no mli­je­ko u pra­hu te si­rut­ka. Kek­se ra­hle amo­ni­jev i na­tri­jev hi­dro­gen­kar­bo­nat. Duo keks ima ma­nje pu­nje­nja, 38%, i ma­nje ka­ka­ova pra­ha, 4%. Mas­ti su ko­ko­so­va i pal­mi­na, a uz še­ćer, kek­se su zas­la­di­li i glu­koz­nim si­ru­pom. je i amo­ni­jev kar­bo­nat. To su pri­rod­na sred­stva za re­gu­li­ra­nje ki­se­los­ti i spre­ča­va­nje zgrud­nji­va­nja. Sma­tra­ju ih bez­o­pas­ni­ma. Na dek­la­ra­ci­ja­ma pi­še i kako kek­si mo­gu sa­dr­ža­va­ti ja­ja, sul­fi­te, ora­šas­te plo­do­ve te so­ju. Te se tva­ri ne do­da­ju kek­si­ma u pro­izvod­nji, no mo­gu­će je da ih sa­dr­ži ne­ki od sas­to­ja­ka ili se pak u is­toj tvor­ni­ci pro­izvo­di hra­na ko­ja sa­dr­ži na­ve­de­ne sas­toj­ke pa pos­to­ji mo­guć­nost da ih, u tra­go­vi­ma, pro­na­đe­mo i kek­si­ma, Kako je ri­ječ o aler­ge­ni­ma, na dek­la­ra­ci­ji se mo­ra­ju na­ves­ti na ovaj na­čin. Što se ti­če sul­fi­ta, ni­je na­ve­de­no ko­ji mo­že bi­ti u kek­si­ma, no za vje­ro­va­ti je da je ri­ječ o sum­po­ro­vu di­ok­si­du, ko­jeg čes­to ima u slič­nim pro­izvo­di­ma. Na kek­si­ma K-cla­ssic na­cr­ta­na je pše­ni­ca, ko­ja aso­ci­ra na cje­lo­vi­to zr­no i pro­izvod bo­gat vlak­ni­ma. No braš­no ni­je od cje­lo­vi­tog zr­na. Prin­zen kek­si­ma braš­no je ba­za, a sa­dr­že še­ćer, glu­koz­ni si­rup, pal­mi­nu, ko­ko­so­vu i mast pal­mi­nih ko­šti­ca u pro­mje­nji­vim ko­li­či­na­ma. Hit ima 41% pu­nje­nja. Ne zna se ko­li­ko je ka­ka­ova pra­ha, a čo­ko­la­de u pra­hu je 0,1%. Sa­dr­ži še­ćer i glu­koz­no-fruk­toz­ni si­rup te pal­mi­nu i ko­ko­so­vu mast. S bud­get kek­si, po­put ve­ći­ne ana­li­zi­ra­nih, ima­ju 46% pu­nje­nja s 5,5% ka­ka­ova pra­ha. Mas­ti su pal­mi­na i ko­ko­so­va, a uz še­ćer tu je i glu­koz­ni si­rup.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.