NE MO­GU PRE­UZE­TI TIJELO DJE­ČA­KA (3) BEZ POTPISA MAJKE

BIROKRACIJA Tijelo ubi­je­nog De­ni­sa Pa­ši­ća (3) još se na­la­zi na Odje­lu pa­to­lo­gi­je u Pu­li

24sata - - NEWS -

Dje­ča­kov stric Ra­miz Pa­šić, ko­ji je proš­log tjed­na iz BiH do­šao u Pu­lu pre­uze­ti tijelo De­ni­sa Pa­ši­ća (3) i or­ga­ni­zi­ra­ti po­greb, ne mo­že to uči­ni­ti zbog kom­pli­ci­ra­ne i beš­ćut­ne hrvatske bi­ro­kra­ci­je. Tijelo dje­ča­ka za či­je uboj­stvo su osum­nji­če­ne nje­go­va maj­ka Chi­ara Pa­šić (32) i ma­lo­ljet­ni­ca (14) zbog to­ga se i da­lje na­la­zi na pa­to­lo­gi­ji pul­ske bol­ni­ce. Po­greb­no druš­tvo ko­je su an­ga­ži­ra­li stric i dje­ča­ko­va ba­ka Ri­ta Roj­nić još je u pe­tak pu­tem od­vjet­ni­ka Ma­ri­na Fo­la za­tra­ži­lo iz­da­va­nje spro­vod­ni­ce, do­ku­men­ta ko­jim se odo­bra­va tran­s­port po­s­mrt­nih os­ta­ta­ka. Nje­ga iz­da­je sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja, no nji­hov ured u Pu­li od­bio je pri­mi­ti zah­tjev i iz­da­ti im do­ku­ment uz obraz­lo­že­nje da ni­su pri­ba­vi­li pot­pi­se ro­di­te­lja, od­nos­no majke ili oca ubi­je­nog dje­ča­ka. Na taj na­čin rod­bi­na se naš­la u ap­surd­noj si­tu­aci­ji. Mo­ra­ju tra­ži­ti pot­pis majke, ko­ja je iza re­še­ta­ka pul­skog za­tvo­ra u jed­no­mje­seč­nom pri­tvo­ru zbog sum­nje da je go­lim ru­ka­ma za­da­vi­la sin­či­ća, ili od dje­ča­ko­va oca Re­ši­da Pa­ši­ća, ko­ji je ta­ko­đer u za­tvo­ru u BiH. Slu­ži kaz­nu jer je pre­tu­kao su­pru­gu i nje­zi­na lju­bav­ni­ka. Kako doz­na­je­mo, otac je usme­no dao svo­ju su­glas­nost da obi­telj pre­uz­me tijelo dje­ča­ka i tre­bao bi pot­pi­sa­ti zah­tjev. Od­vjet­nik Ma­rin Fo­lo ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti slu­čaj, a u ure­du sa­ni­tar­ne in­s­pek­ci­je u Pu­li ju­čer nam se nit­ko ni­je jav­ljao na te­le­fon.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.