ISPIT U SREDNJU M JE PRAVEDNIJI’

POČELI UPISI U SREDNJU Os­nov­nu školu za­vr­ša­va 38.353 uče­ni­ka, a mi­nis­tar­stvo pre­po­ru­ču­je upis obrt­nič­kih sred­njih ško­la

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Mis­lim da je pro­ces upi­sa ma­lo ne­pra­ve­dan i te­žak. Da bi se upi­sao u školu kao što je MIOC (Pri­ro­dos­lov­no-ma­te­ma­tič­ka gim­na­zi­ja), mo­raš ima­ti sve od­lič­ne ocje­ne, a sa­mo jed­na lo­ši­ja ocje­na mo­že ti sma­nji­ti šan­su da upad­neš, sma­tra uče­nik osmog raz­re­da Ni­ko Čo­vić. S njim se sla­žu i Aa­ron Biš­će­vić te Ol­ga Jer­ko­vić-Pe­rić, ta­ko­đer uče­ni­ci osmog raz­re­da Os­nov­ne ško­le Jo­si­pa Jur­ja Stro­s­smaye­ra. Za pro­ces upi­sa sma­tra da je ne­pra­ve­dan te da bi se vi­še tre­ba­lo bo­do­va do­bi­va­ti na pri­jam­nom jer on bo­lje po­ka­zu­je pra­vo sta­nje stva­ri. Sva su dje­ca rek­la da na nji­hov iz­bor ni­su utje­ca­li ro­di­te­lji. Svi­ma su ro­di­te­lji da­li slo­bo­du iz­bo­ra i uglav­nom ih pot­pu­no po­dr­ža­va­ju u iz­bo­ri­ma ko­je na­pra­ve. Po­ne­kad su ih sa­vje­to­va­li po­vo­dom iz­bo­ra, ali na to­me su se, ka­žu nam đa­ci, za­dr­ža­va­li. - Vo­lje­la bih upi­sa­ti IV. gim­na­zi­ju, dvo­je­zič­ni en­gle­ski pro­gram. Ta­mo se ne­ki pred­me­ti pre­da­ju na en­gle­skom. Htje­la sam upi­sa­ti ne­ku je­zič­nu gim­na­zi­ju, ali ovo mi se či­ni kao do­bra op­ci­ja. Imam prijamni ispit, in­ter­v­ju, što je do­bro jer mo­ra­ju vi­dje­ti kako znaš je­zik pri­je ne­go što te poč­nu uči­ti na tom je­zi­ku. Upis ni­je pra­ve­dan jer mno­go to­ga ovi­si o pro­sje­ku od 5. do 8. raz­re­da. Ako se ne­ke go­di­ne do­go­di da ne­što za­br­ljaš, to je na ne­ki na­čin pro­pu­šte­na pri­li­ka ka­že osma­ši­ca Do­ro­tea Ko­sir. Kao pro­blem u upis­nom pro­ce­su psi­ho­lo­gi­nja Jadranka Ke­vilj Ša­rac vi­di bo­do­ve ko­je uče­ni­ci do­bi­ju kao do­dat­ne, od­nos­no bo­do­ve ko­je do­bi­ju dje­ca s po­te­ško­ća­ma. - Ra­ni­je su dje­ca s po­te­ško­ća­ma ima­la iz­ra­van upis, a da­nas mno­gi ro­di­te­lji is­ho­du­ju u ško­li da im dje­ca do­bi­ju tu po­t­vr­du kako bi do­bi­li do­dat­ne bo­do­ve na upi­su - ka­že Jadranka Ke­vilj Ša­rac. Ta­ko se ne­po­šte­no mno­go dje­ce lak­še upi­še u školu, jer im ro­di­te­lji is­ho­du­ju po­t­vr­du za po­tre­bu o in­di­vi­du­ali­zi­ra­nom pris­tu­pu. On se, za raz­li­ku od pri­la­go­đe­nog pro­gra­ma, od­no­si sa­mo na me­to­dič­ku pri­la­god­bu u ra­du s uče­ni­ci­ma s po­seb­nim po­tre­ba­ma, dok se pri­la­go­đe­ni pro­gram od­no­si na sa­dr­žaj­nu i me­to­dič­ku pri­la­god­bu škol­skog pro­gra­ma.

- MIOC mi se či­ni kao naj­bo­lja ško­la, išao sam na dr­žav­no na­tje­ca­nje iz fi­zi­ke i to me za­ni­ma. Pri­pre­mam se za prijamni ta­ko što rje­ša­vam za­dat­ke iz ma­te­ma­ti­ke. Raz­miš­ljao sam i o op­ćim gim­na­zi­ja­ma jer bih htio oti­ći u Nje­mač­ku, ali je ovo ipak naj­bo­lje za me­ne - re­kao je Aa­ron.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.