Pra­vo pri­ja­ve za upis u pr­vi raz­red sred­nje ško­le u Hr­vat­skoj ima sva­ki od 38.353 osma­ša ko­ji us­pješ­no za­vr­ši raz­red. Upi­sat će se u 2222 raz­red­na odje­la. Pri­ja­va obra­zov­nih pro­gra­ma po­če­la je proš­li tje­dan, 26. lip­nja.

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

U od­no­su na proš­lo­go­diš­nje upi­se u pr­vi raz­red sred­nje ško­le, doš­lo je do odre­đe­nih pro­mje­na pri upi­si­ma. Važ­na pro­mje­na ve­za­na je uz uče­ni­ke ko­ji se upi­su­ju u obra­zov­ne pro­gra­me za ko­je je po­seb­nim pro­pi­si­ma odre­đe­no obvez­no ut­vr­đi­va­nje zdrav­s­tve­ne spo­sob­nos­ti. Ako u tre­nut­ku upi­sa ni­su u mo­guć­nos­ti dos­ta­vi­ti svje­dodž­bu li­ječ­ni­ka me­di­ci­ne ra­da, pri upi­su dos­tav­lja­ju po­t­vr­du obi­telj­skog li­ječ­ni­ka, a li­ječ­nič­ku svje­dodž­bu me­di­ci­ne ra­da dos­tav­lja­ju ško­li naj­kas­ni­je do kra­ja pr­vog po­lu­go­di­šta pr­vog raz­re­da. Osim to­ga, kan­di­da­ti ko­ji se upi­su­ju u pro­gra­me obra­zo­va­nja ve­za­ne za obr­te duž­ni su, pri upi­su ili naj­kas­ni­je do kra­ja pr­vog po­lu­go­di­šta pr­vog raz­re­da, dos­ta­vi­ti ško­li sklop­ljen ugo­vor o na­uko­va­nju. - Pro­gra­mi obra­zo­va­nja ve­za­ni za obr­te pro­vo­de ve­lik broj sa­ti u uče­nju te­me­lje­nom na ra­du, za ko­je je do­ka­za­no da iz­rav­no utje­ču na ve­ću za­poš­lji­vost mla­dih - po­ru­či­li su za 24sa­ta iz mi­nis­tar­stva. Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja, kako is­ti­ču, već niz go­di­na na­la­zi mo­de­le po­ti­ca­nja upi­sa uče­ni­ka u obrt­nič­ka za­ni­ma­nja ko­ja omo­gu­ću­ju ne­sme­ta­no uklju­či­va­nje uče­ni­ka na tr­ži­šte ra­da. Oni že­le uka­za­ti na po­zi­tiv­ne stra­ne zna­nja i vje­šti­na ko­je će uče­ni­ci stje­ca­ti tijekom obra­zo­va­nja, te su na­gla­si­li i mo­guć­nos­ti sti­pen­di­ra­nja, kao i za­poš­lja­va­nja u Hr­vat­skoj i zem­lja­ma Eu­rop­ske uni­je. Kako ni­su svi uče­ni­ci si­gur­ni u to što bi že­lje­li upi­sa­ti, iz Hrvatske aka­dem­ske i is­tra­zi­vač­ke mre­že - CARNet - doz­na­je­mo gdje se mo­gu pro­na­ći ko­ri­ske in­for­ma­ci­je. - Sa­vje­te i po­moć pri oda­bi­ru sred­nje ško­le uče­ni­ci mo­gu po­tra­ži­ti na mrež­nim stra­ni­ca­ma Cen­tra za in­for­mi­ra­nje i sa­vje­to­va­nje o ka­ri­je­ri (CISOK) i Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje rek­li su iz CARNe­ta . Na stra­ni­ca­ma HZZ-a uče­ni­ci mo­gu pro­na­ći bro­šu­re ve­za­ne za oda­bir smje­ra obra­zo­va­nja te elek­tro­nič­ku knji­gu “Vo­dič kroz za­ni­ma­nja”. Is­to ta­ko in­for­ma­ci­je o iz­bo­ru za­ni­ma­nja i ško­le te vje­šti­na­ma ko­je su po­treb­ne za tra­že­nje pos­la mo­gu pro­na­ći i na por­ta­lu e-Us­mje­ra­va­nje. Ne upi­su­ju se ni svi pro­gra­mi u is­to vrijeme. Na­ime, svi kan­di­da­ti ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni za upis u raz­red­ne odje­le za spor­ta­še mo­ra­ju is­ka­za­ti svoj in­te­res za upis pre­ko sus­ta­va NISpuSŠ na kar­ti­ci “Mo­ji po­da­ci” od 25. do 31. svib­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.