Ri­ječ­ki gim­na­zi­jal­ci će uči­ti o ro­bo­ti­ci

CROATIAN MAKERS Pr­va ri­ječ­ka hr­vat­ska gim­na­zi­ja kao jed­na od šest hr­vat­skih ško­la uvo­di iz­bor­ni mo­dul ro­bo­ti­ke

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Pr­va ri­ječ­ka hr­vat­ska gim­na­zi­ja jed­na je od šest hr­vat­skih sred­njo­škol­skih us­ta­no­va ko­je su oda­bra­ne za pro­jekt Croatian Makers - STEM re­vo­lu­ci­ja. U sklo­pu pro­jek­ta već ovaj tje­dan će ško­li bi­ti do­ni­ra­na opre­ma ko­ja će omo­gu­ći­ti po­kre­ta­nje no­vog iz­bor­nog mo­du­la za gim­na­zi­jal­ce, a ri­ječ je o ro­bo­ti­ci. - Ula­zak u pro­jekt Croatian Makers nas­ta­vak je an­ga­žma­na ri­ječ­ke gim­na­zi­je oko pro­mo­ci­je STEM ku­ri­ku­la u gim­na­zi­ji. Uče­ni­ci ta­ko ima­ju pri­li­ku slu­ša­ti ku­ri­ku­le po­put op­će me­te­oro­lo­gi­je, ke­mi­je pre­hra­ne, fi­nan­cij­ske ma­te­ma­ti­ke i fo­ren­zi­ke za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu STEM INTERAKTIV PRHG - Ra­zvoj no­vih ku­ri­ku­la i di­gi­tal­nih sa­dr­ža­ja ko­ji su su­fi­nan­ci­ra­li Europ­ski so­ci­jal­ni fond i Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja. - Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta od 800.000 ku­na omo­gu­ći­la je pro­ved­bu zna­čaj­nih pro­mje­ne nas­tav­nog pla­na i pro­gra­ma pri­rod­ne, od­nos­no STEM gru­pe pred­me­ta - objaš­nja­va rav­na­te­lji­ca Pr­ve ri­ječ­ke hrvatske gim­na­zi­je Ja­ne Sc­hla­unich. Ova je gim­na­zi­ja već la­ni uve­la pet ku­ri­ku­la za fa­kul­ta­tiv­nu nas­ta­vu in­for­ma­ti­ke, fi­zi­ke, bi­olo­gi­je, ke­mi­je i ma­te­ma­ti­ke, ra­zvi­je­nih u ok­vi­ru pro­jek­ta STEM Interaktiv. Ta­ko nas­ta­va u tim pro­gra­mi­ma uklju­ču­je ak­tiv­no ko­ri­šte­nje ICT teh­no­lo­gi­je i di­gi­tal­ne sa­dr­ža­je. Croatian Makers je pro­jekt udru­ge Ins­ti­tut za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih - IRIM, a ško­le ko­je su oda­bra­ne za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu do­bit će BBC mi­cro, tj. bit teh­no­lo­gi­ju ko­ju su ra­zvi­li BBC, Mi­cro­soft i dru­gi part­ne­ri s ci­ljem ma­sov­ne uklju­če­nos­ti u ško­la­ma, ne sa­mo u STEM po­dru­čju ne­go i u di­zaj­nu, umjet­nos­ti i os­ta­lim pred­me­ti­ma. Radi se o teh­no­lo­gi­ji iz­ra­zi­to ma­lih ulaz­nih ba­ri­je­ra za ko­ju je već ra­zvi­jen bo­gat edu­ka­cij­ski sa­dr­žaj, a ovim pro­jek­tom se IRIM že­li ma­sov­no uves­ti u hrvatske ško­le. Za ško­le ko­je su­dje­lu­ju u pro­jek­tu u ruj­nu će bi­ti or­ga­ni­zi­ra­no na­tje­ca­nje, a po­bjed­nič­ka eki­pa do­bit će pri­li­ku u stu­de­nom oti­ći na sre­diš­nje na­tje­ca­nje u Šan­gaj. U ovo­me pro­jek­tu tre­nu­tač­no su­dje­lu­je vi­še od 360 ško­la i us­ta­no­va s vi­še od 8000 uče­ni­ka iz ci­je­le Hrvatske te je do­ni­ra­no 1800 ro­bo­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.