OVIM ULJEM SE NA MAS­TI PRŽI

ULJOLOGIJA Ko­ko­so­vo ulje i svinj­ska mast ima­ju vi­so­ku toč­ku dim­lje­nja, pa su ot­por­ni na vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, a bu­či­no ulje zdrav je do­da­tak sa­la­ta­ma - ili slas­ti­ca­ma

24sata - - ŽIVOT -

Ku­haj­te s obič­nim mas­li­no­vim uljem, a pre­li­je­vaj­te hra­nu i sa­la­te ek­s­tra dje­vi­čan­skim – sa­vjet je ko­jeg se dr­že mno­gi slav­ni che­fo­vi. Tog se pra­vi­la dr­že slav­ne ku­ha­ri­ce Li­di­ja Bas­ti­anich i Cat Co­ra, dok ne­ki, po­put che­fo­va Marija Ba­ta­li­ja i Ja­mi­ea Oli­ve­ra, i ku­ha­ju s ek­s­tra dje­vi­čan­skim mas­li­no­vim uljem. Toč­ka dim­lje­nja obič­nog mas­li­no­va ulja je 240°C, što je ide­al­no za ku­ha­nje i pe­če­nje, na­vo­di ame­rič­ko is­tra­ži­va­nje, dok je toč­ka dim­lje­nja ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­no­va ulja 160°C, pa i ni­je naj­bo­lje za pr­že­nje. Mir­ja Jo­šić, nu­tri­ci­onis­ti­ca i struč­na su­rad­ni­ca por­ta­la Gas­tro.hr, ka­že kako se mas­li­no­vo ulje od­li­ku­je sta­bil­noš­ću tijekom iz­la­ga­nja vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma te, su­prot­no uvri­je­že­no­me miš­lje­nju, s nji­me se mo­že ku­ha­ti bez bo­jaz­ni. - Raz­miš­lja­mo li ko­je ulje upo­tri­je­bi­ti kod ku­ha­nja, va­lja uze­ti u ob­zir toč­ku dim­lje­nja, ko­ja je za sva­ko ulje raz­li­či­ta. Toč­ka dim­lje­nja je ona tem­pe­ra­tu­ra na ko­joj do­la­zi do is­pa­ra­va­nja us­li­jed za­gri­ja­va­nja i kada do­la­zi do raz­la­ga­nja ke­mij­skih spo­je­va. Kad se ulje za­gri­ja­va iz­nad toč­ke dim­lje­nja, uništavaju se oku­si iz ulja te se stva­ra­ju ki­si­ko­vi ra­di­ka­li ko­ji ošte­ću­ju ljud­ske sta­ni­ce. Toč­ka dim­lje­nja mas­li­no­va ulja je sred­nje vi­so­ka. Tijekom iz­la­ga­nja ulja vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma bla­go­tvor­ne tva­ri se br­zo uništavaju. Sto­ga će mas­li­no­vo ulje ku­ha­njem iz­gu­bi­ti vri­jed­ne spo­je­ve, ali ne­će ta­ko la­ko nas­ta­ti štet­ni spo­je­vi ko­ji šte­te zdrav­lju, pa čak i kad hra­nu pr­ži­mo u du­bo­kom ulju - objaš­nja­va nu­tri­ci­onis­ti­ca. Ima ka­rak­te­ris­ti­čan i bo­gat ora­šast okus te je tam­no­ze­le­ne bo­je. Pre­osjet­lji­vo je za ku­ha­nje, pa pre­sko­či­te pir­ja­nje i ko­ris­ti­te ga kao za­vr­š­ni do­da­tak ju­ha­ma i je­li­ma sa ži­ta­ri­ca­ma. omra­že­no, ali no­va saz­na­nja go­vo­re da je zdra­vo. - Zbog sa­dr­ža­ja za­si­će­nih mas­ti ko­ko­so­vo ulje je bi­lo na op­tu­že­nič­koj klu­pi pri­jaš­njih go­di­na. Me­đu­tim, ni­su sve za­si­će­ne mas­ti is­te. Ko­ko­so­vo ulje mo­že čak bla­go­tvor­no dje­lo­va­ti na zdrav­lje sr­ca - na­vo­di Mir­ja Jo­šić te do­da­je kako se ko­ko­so­vo ulje po­put dru­gih bilj­nih ulja mo­že ko­ris­ti­ti u pir­ja­nju i pe­če­nju po­vr­ća, me­sa i ri­be. Do­da­je se ko­la­či­ma umjes­to mas­la­ca i mar­ga­ri­na, a nji­me se mo­že obo­ga­ti­ti i ju­tar­nja zo­be­na ka­ša ili voć­ni smo­ot­hie.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.