Tnih te­le­fo­na pa­da ija i sla­bi strp­lje­nje

24sata - - ZDRAVLJE -

Na da­ne kad pre­du­go “vi­se” na smar­tp­ho­ne­ima, za ti­nej­dže­re je vje­ro­jat­ni­je da će se po­na­ša­ti ruž­ni­je ne­go ina­če, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje ame­rič­kog Sve­uči­li­šta Du­ke. Na­ime, ti­nej­dže­ri po­ka­zu­ju vi­še pro­ble­ma s po­na­ša­njem i paž­njom na­kon du­ljih ak­tiv­nos­ti po­put igra­nja iga­ra i po­sje­ći­va­nja druš­tve­nih mre­ža, uoči­li su is­tra­ži­va­či. Po­ka­za­lo se da ti­nej­dže­ri s pos­to­je­ćim pro­ble­mi­ma s kon­cen­tra­ci­jom i po­na­ša­njem vi­še gu­be sa­mo­kon­tro­lu uz du­go­traj­no ko­ri­šte­nje smar­tp­ho­nea. Struč­nja­ci vje­ru­ju da je to zbog to­ga što teh­no­lo­gi­ja po­ti­če mla­de da “pre­li­je­ću” iz­me­đu za­da­ta­ka, što im ote­ža­va fo­ku­si­ra­nje u stvar­nom, spo­ri­jem svijetu. Ne­ga­tiv­ni učin­ci mo­bil­nih te­le­fo­na, ko­je ti­nej­dže­ri ko­ris­te za sla­nje pro­sječ­no 41 po­ru­ke

dnev­no, mo­gu po­tom do­ves­ti do ruž­nog po­na­ša­nja, po­put la­ga­nja i sva­đa­nja, ka­že Can­di­ce Od­gers, su­auto­ri­ca stu­di­je. Kad pri­mi­te po­ru­ku ili dru­ge no­ve in­for­ma­ci­je na mo­bi­te­lu, mo­zak do­bi­va na­let do­pa­mi­na, hor­mo­na ko­ji utje­če na ras­po­lo­že­nje. Ado­les­cen­ti su po­seb­no osjet­lji­vi na na­gra­de te ih sva­kod­nev­na upo­ra­ba teh­no­lo­gi­je mo­že omes­ti, objaš­nja­va Od­gers. Is­tra­ži­va­či su za­tra­ži­li od 151 ti­nej­dže­ra u do­bi od 11 do 15 go­di­na da is­pu­nja­va­ju an­ke­te o nji­ho­voj sva­kod­nev­noj upo­ra­bi smar­tp­ho­nea. Ti­nej­dže­ri za ko­je se po­ka­za­lo da ima­ju vi­ši ri­zik od pro­ble­ma u po­na­ša­nju ko­ris­ti­li su di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je u pro­sje­ku 2,3 sa­ta dnev­no, s tim da Mul­ti­ta­sking, po­put pi­sa­nja za­da­će uz mo­bi­tel, mo­že na­ru­ši­ti pro­duk­tiv­nost, po­ka­za­lo je is­pi­ti­va­nje or­ga­ni­za­ci­je Com­mon Sen­se Me­dia. A stu­di­ja s Lon­don Sc­ho­ol of Eco­no­mics po­ka­za­la je da stu­den­ti pos­ti­žu bo­lje re­zul­ta­te kad su mo­bi­te­li uk­lo­nje­ni iz uči­oni­ce. su vi­še od sat vre­me­na tro­ši­li na do­pi­si­va­nje. Mla­di su na da­ne kad su bi­li du­lje na mo­bi­te­li­ma, i kad su pre­ko­ra­či­li svo­ju nor­mal­nu ko­li­či­nu upo­ra­be ili pro­sjek svo­jih vrš­nja­ka, češ­će la­ga­li i sva­đa­li se, a ima­li su i vi­še simp­to­ma po­re­me­ća­ja hi­pe­rak­tiv­nos­ti i ne­dos­tat­ka paž­nje. Pre­ko­mjer­no ko­ri­šte­nje teh­no­lo­gi­je mo­glo bi bi­ti simp­tom pos­to­je­ćih pro­ble­ma s po­zor­noš­ću, ali bi i teh­no­lo­gi­ja mo­gla bi­ti iz­vor dis­trak­ci­ja mla­dih, ka­že Od­gers. Na in­ter­ne­tu se skri­va­ju i na­sil­ni­ci i sek­su­al­ni pre­da­to­ri. Ti­nej­dže­ri zas­lu­žu­ju odre­đe­nu pri­vat­nost, no i vi kao ro­di­te­lji ima­te pra­vo zna­ti što ra­de onli­ne. Sto­ga po­uči­te dje­cu kako po­de­si­ti si­gur­nos­na ogra­ni­če­nja i da na in­ter­ne­tu ne mo­ra sve bi­ti kako se či­ni. - Smar­tp­ho­ne i os­ta­le mo­der­ne teh­no­lo­gi­je ka­rak­te­ri­zi­ra brz pro­tok in­for­ma­ci­ja. Bi­lo da je ri­ječ o ko­mu­ni­ka­ci­ji, pra­će­nju vi­jes­ti ili igra­nju igri­ca. Ko­mu­ni­ka­cij­ski ka­na­li i igri­ce pru­ža­ju br­ze po­vrat­ne in­for­ma­ci­je, a br­zo sti­žu i na­gra­de. Stvar­ni svijet je ipak spo­ri­ji, pa dje­ca i mla­di mo­gu ima­ti te­ško­ća u sva­kod­nev­nom funk­ci­oni­ra­nju, jer je u stvar­nom svijetu po­treb­no pu­no vi­še tru­da i strp­lje­nja u ci­lju pos­ti­za­nja ne­ke na­gra­de ili po­hva­le. Sto­ga se da­nas češ­će pri­mje­ću­ju pro­ble­mi u paž­nji, kon­cen­tra­ci­ji i uče­nju kod dje­ce - objaš­nja­va Iva Kan­to­lić, psi­ho­lo­gi­nja iz Po­lik­li­ni­ke Lep­tir. Ta­ko­đer, br­zo na­gra­đi­va­nje u vi­du us­pje­ha u vi­de­oigra­ma ili, pri­mje­ri­ce, u vi­du br­zog od­go­vo­ra u ko­mu­ni­ka­ci­ji je ne­što na što se mo­zak la­ko na­vik­ne. Ne­sraz­mjer sa stvar­nim svi­je­tom mo­že iz­a­zva­ti nes­trp­lji­vost i frus­tra­ci­ju, ili pak ima­ti po­s­lje­di­ce na men­tal­no zdrav­lje dje­te­ta, ka­že psi­ho­lo­gi­nja Kan­to­lić. - Da­nas se od do­je­nač­ke do­bi dje­ci nu­de smar­tp­ho­nei i te­le­vi­zo­ri u svr­hu za­ba­ve ili smi­re­nja. Du­go­roč­no se to uglav­nom po­ka­že lo­šom teh­ni­kom. U od­goj­nom smis­lu, mo­der­ne teh­no­lo­gi­je tre­ba ogra­ni­ča­va­ti, a dje­cu uklju­či­va­ti i u ak­tiv­nos­ti ko­je zah­ti­je­va­ju du­lju paž­nju i trud - za­klju­ču­je psi­ho­lo­gi­nja Kan­to­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.