VRAĆAM SE NA SPLIT­SKI FESTIVAL...

PO­VRA­TAK VETERANA Sla­vo­nac Ki­ćo Sla­bi­nac pje­vat će na Pro­ku­ra­ti­va­ma na­kon 28 go­di­na. Pje­smu ‘Zlat­na je­sen’ na­pi­sao mu je bivši mi­nis­tar tu­riz­ma Ni­ko Bu­lić

24sata - - SHOW -

Ni­ko Bu­lić in­zis­ti­rao je da se vra­tim na Split­ski festival s lju­bav­nom ba­la­dom. On je za me­ne na­pi­sao pje­smu ‘Zlat­na je­sen’. I evo me na­trag na Pro­ku­ra­ti­va­ma na­kon 28 go­di­na, ka­že Ki­ćo Sla­bi­nac (72). S Bu­li­ćem ga ve­že du­go­go­diš­nje pri­ja­telj­stvo. Upoz­na­li su se u Du­brov­ni­ku, gdje je Ki­ćo nas­tu­pao za No­vu go­di­nu. Nas­ta­vi­li su se dru­ži­ti i kad je Bu­lić pos­tao mi­nis­tar tu­riz­ma, a Sla­bi­nac sa­bor­ski zas­tup­nik HDZ-a. Ki­ćo se ve­se­li po­vrat­ku na Split­ski festival, gdje je zad­nji put nas­tu­pao 1989. go­di­ne s pje­smom “Nek’ se to­či sta­ro vi­no”. ne znam ka­kav us­pjeh. Ja­ko sam po­no­san što sam pje­vao u Spli­tu i u vrijeme kad je festival imao svjet­ski zna­čaj - ka­že ve­te­ran Sla­bi­nac. Pri­sje­tio se da je nje­gov pr­vi su­sret s mo­rem bio upra­vo u Spli­tu, kad je kao ško­la­rac do­šao na Ba­čvi­ce. - Odras­tao sam na pe­ri­fe­ri­ji Osi­je­ka s mno­gim Dal­ma­tin­ci­ma. Od ma­le­na sam na­učio pje­va­ti dal­ma­tin­ske pje­sme i ta­ko sam pos­tao na­vi­jač Haj­du­ka - nos­tal­gi­čan je Ki­ćo. Zbog zdrav­lja je od No­ve go­di­ne kre­nuo na di­je­tu. Pri­je pet go­di­na imao je mo­žda­ni udar, zbog če­ga mu je bi­la odu­ze­ta des­na stra­na ti­je­la. Tjed­ni­ma se opo­rav­ljao u slo­ven­skim to­pli­ca­ma. Ona­mo i da­lje od­la­zi kako bi se vra­tio u for­mu. Do­sad je ski­nuo šest ki­lo­gra­ma. Odre­kao se ko­ba­si­ca i ku­le­na. - Ni­sam kre­nuo na di­je­tu iz es­tet­skih raz­lo­ga već zbog zdrav­lja. Pje­va­ča tre­ba slu­ša­ti, iz­gled je spo­re­dan. Do­bro sam, dr­ži me glas, ni­kad bo­lje se ni­sam osje­ćao. Na­mje­ra­vam i da­lje sni­ma­ti i pje­va­ti - ka­že Ki­ćo. Do­go­di­ne obi­lje­ža­va 50 go­di­na glaz­be­ne ka­ri­je­re, kad pla­ni­ra tur­ne­ju po hr­vat­skim gra­do­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.