Gos­pon Fu­lir za­vo­dit će Mi­nu i u ka­za­li­štu

POSVETA FILMU Pred­sta­vu na­prav­lje­nu po le­gen­dar­nom filmu re­ži­rat će Re­ne Me­dve­šek, a u glav­noj ulo­zi tre­bao bi za­igra­ti Kre­ši­mir Mi­kić

24sata - - SHOW -

Slje­de­ću se­zo­nu otvo­rit će­mo dram­skim mju­zik­lom ‘Tko pje­va zlo ne mis­li’, a na­dam se da će­mo pred­sta­vom po­nu­di­ti pri­ču o Za­gre­bu u na­šem vre­me­nu, naj­a­vi­la je Du­brav­ka Vr­goč. In­ten­dan­ti­ca HNK Za­greb naj­a­vi­la je kako su pri­pre­me za pred­sta­vu na­prav­lje­nu pre­ma le­gen­dar­nom filmu Kre­še Go­li­ka u pu­nom je­ku, a re­da­telj­ske pa­li­ce uhva­tit će se Re­ne Me­dve­šek (53). Po­zor­ni­com će, kako doz­na­je­mo, pje­va­ti i ple­sa­ti Du­šan Bu­čan, Iva­na Bo­ban te “po­vrat­ni­ca” Zrin­ka Cvi­te­šić (37), ko­ja je po­s­ljed­nji put u ma­tič­noj ku­ći igra­la slu­ški­nju Ni­co­le u Mo­lière­ovu “Gra­đa­ni­nu ple­mi­ću” 2014. Nju bi, u ma­ni­ri gos­po­na Fu­li­ra, kom­pli­men­ti­ma tre­bao oba­si­pa­ti Kre­ši­mir Mi­kić (43) u glav­noj ulo­zi. Po­čet­kom trav­nja na HAVC-ov na­tje­čaj stigao je sce­na­rij fil­ma “Tko je pje­vao, pje­vao je” ko­ji je ras­pi­san pre­ma ide­ji Al­bi­na Ur­ši­ća iz umjet­nič­kog dvoj­ca Bo­že­sa­ču­vaj. U nje­mu tri­de­se­tak go­di­na na­kon vjen­ča­nja gos­po­na Fu­li­ra i Pe­ri­či­ne te­te Mi­ne, 35-go­diš­nji Pe­ri­ca pos­ta­je je­di­ni na­s­ljed­nik sta­na ko­ji mu je os­ta­vio za­gre­bač­ki za­vod­nik te­tak Fu­lir. - Pri­ča nas vra­ća u vrijeme kad je u Za­greb stigao rock’n’roll, Pe­ri­ca radi u glaz­be­noj ško­li, a po­vre­me­no svi­ra i pje­va šla­ge­re u ka­va­na­ma - objas­nio je Ur­šić. Film je za­miš­ljen kao hom­ma­ge ori­gi­nal­nom filmu, a još ni­je od­lu­če­no ho­će li do­bi­ti no­vac za sni­ma­nje. HNK-ova pred­sta­va ima za­ka­za­nu pre­mi­je­ru za 29. ruj­na 2017. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.