‘MARKOV TRG ĆE PODIVLJATI ZBOG OVOGA!’

ŽENA KO­JA JE SU­VI­ŠE ZNALA Tko je auto­ri­ca knji­ge ko­ja je opi­sa­la mal­ver­za­ci­je sa zem­lji­šti­ma, uzvi­še­na vjer­ska na­če­la, gra­bež za lo­vom, dro­gom i sek­som...

24sata - - SHOW -

Mi­re­la Holy zbog svo­je je knji­ge do­ži­vje­la linč, a me­ni to ne pa­da na pa­met, rek­la nam je auto­ri­ca knji­ge “Slatke la­ži, pr­lja­vo rub­lje i život na vi­so­koj no­zi”. Ri­ječ je o oso­bi ko­ja je mno­go go­di­na pro­ve­la u pre­dvor­ju vi­so­ke hrvatske po­li­ti­ke, vi­djev­ši sa­svim do­volj­no, pa se za­šti­ti­la ta­ko da nit­ko ne zna njen pra­vi iden­ti­tet. Ia­ko u uvo­du pi­še da “ovo ni­je ro­man s klju­čem već vi­re­nje kroz klju­ča­oni­cu”, ni­je te­ško po­ve­za­ti kon­tu­re s ne­kim do­bro poz­na­tim li­ko­vi­ma. da zna­te što u ko­joj pri­go­di go­vo­ri­te i kako se po­na­ša­te. Ako na­uči­te te stva­ri, sve dru­go ide la­ko. Ako ste bi­li u par­ti­ji, sve vam je jasno, ima­te is­kus­tvo i kad ode­te u ne­ku de­mo­kr­š­ćan­sku stran­ku. Važ­no vam je da po­ka­že­te pri­pad­nost gru­pi i da sva­kog da­na, u svim jav­nim pri­go­da­ma, de­mons­tri­ra­te po­šti­va­nje nje­nih nor­mi. Na­ta­ša Seh pr­vi put je proš­le go­di­ne po­da­ri­la či­ta­telj­stvu svo­je spoz­na­je o dvos­tru­kom ži­vo­tu na­ših po­li­ti­ča­ra. Knji­ga je u re­kord­nom ro­ku ras­pro­da­na, pa je auto­ri­ca od­lu­či­la nas­ta­vi­ti s pri­ka­zom ži­vo­ta na­še eli­te. - Na­mjer­no ni­sam pri­ka­zi­va­la oso­be iza klju­ča ne­go sam kom­pi­li­ra­la dvi­je do tri ključ­ne in­for­ma­ci­je o nji­ma za­to što po­je­di­nač­ne oso­be i ni­su bit­ne, mi stal­no ima­mo pos­la s ti­po­vi­ma. U jed­nom li­ku mi smo spo­ji­li po ne­ko­li­ko in­for­ma­ci­ja - vi ima­te va­žan lik ka­riz­ma­tič­ne žene ko­ja je još u proš­lom sus­ta­vu bi­la uci­je­nje­na zbog jed­ne stva­ri, jed­no­ga gri­je­ha, pro­tiv ko­je se da­nas svim sr­cem bo­ri, ali smo joj do­da­li ne­ko­li­ko oso­bi­na nje­nih su­rad­ni­ka jer ni­je ona naš pro­blem ne­go oni, na­iz­gled za­dr­ti, a za­pra­vo ne­sret­ni, uci­je­nje­ni lju­di... O nji­ma i o na­ma go­vo­ri ova knji­ga, ka­že Seh.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.