MIŠO, ŽELIM TE UPOZNATI

KRALJ FEŠTI Za­gor­ski Mišo nas­tu­pio je u Be­de­kov­či­ni, osvo­jio na­gra­du pu­bli­ke, a je­di­ni san mu je upoznati svog ido­la

24sata - - SHOW - Pi­še: MORANA ĆOSIĆ

NON STOP ME DRA­GI LJU­DI ZAUSTAVLJAJU NA CES­TI JER SE ŽE­LE FOTKATI SA MNOM

svi vo­le ‘za­gor­skog Mi­šu’ SU­PRU­GA MIRA NI­JE UOPĆE LJUBOMORNA NA OBOŽAVATELJICE, NAVIKLA JE S GO­DI­NA­MA

žene ‘pa­da­ju’ na šarm i pje­sme

Bivši kan­di­dat showa “Ni­kad ni­je kas­no”, Bran­ko Pa­peš (57), osvo­jio je u ne­dje­lju pr­vu na­gra­du pu­bli­ke na HITfes­tu 2017. u Be­de­kov­či­ni u Za­gor­ju. - Po­mis­lio sam kako je mo­žda mo­gu­će da po­bi­je­dim jer je pje­sma stvar­no su­per, ali pu­bli­ka me baš ugod­no iz­ne­na­di­la - ka­že Bran­ko. Te­sar iz za­gor­ske Pre­gra­de pje­vao je pje­smu “Ni­kad ni­je kas­no”, in­s­pi­ri­ra­nu showom u ko­jem je ne­dav­no nas­tu­pao. - Sti­ho­ve je na­pi­sa­la Sen­ka Se­ljan, a uglaz­bio ju je i aran­ži­rao moj du­go­go­diš­nji pri­ja­telj Jo­sip Po­ku­pec - ka­že glaz­be­nik. Pa­pe­šu ovo ni­je pr­va glaz­be­na na­gra­da jer ih je, kako tvr­di, pri­je 12 go­di­na do­bi­vao sa sas­ta­vom Noć­ne pti­ce. Zbog slič­nos­ti s ido­lom iz dje­tinj­stva Bran­ka svi zo­vu za­gor­skim Mi­šom Ko­va­čem. - Mi­šu još ni­sam upoz­nao. Vo­lio bih da se to os­tva­ri i da za­pje­va­mo, ali tko zna - ka­že glaz­be­nik. Pri­je de­set go­di­na pres­tao je ši­ša­ti ko­su kako bi bio što slič­ni­ji nje­mu. - Stal­no mi pri­la­ze lju­di jer se že­le sli­ka­ti sa mnom. Do­bro su me pri­hva­ti­li - ka­že Pa­peš. Nje­go­va su­pru­ga Mira (57), s ko­jom ima dvi­je kće­ri i si­na, po­dr­ža­va ga u glaz­be­noj ka­ri­je­ri i ni­je ljubomorna na broj­ne obožavateljice. - Ma kak­vi, ne sme­ta­ju joj. Navikla se već na­kon to­li­ko go­di­na - smi­je se za­gor­ski Mišo. Osim glaz­be­nih ga­ža, ko­jih ima na­pre­tek po vjen­ča­nji­ma i raz­nim fe­šta­ma, Pa­peš se ba­vi vi­no­gra­dom. - U svom vi­no­gra­du ra­dim vi­na i pro­da­jem ih. Imao sam i tak­si služ­bu tri go­di­ne, ali sam se sad po­sve­tio glaz­bi - ka­že Bran­ko, ko­ji svi­ra kla­ri­net, sak­so­fon, bas gi­ta­ru i gi­ta­ru. Za­gor­ski Mišo je ne­koć svi­rao u Nje­mač­koj, a da­nas naj­češ­će nas­tu­pa u Za­gor­ju i u Slo­ve­ni­ji s glaz­be­nim sas­ta­vom Duo Pa­peš, ko­ji je os­no­vao pri­je osam go­di­na. - Sin Mi­lan je ta­ko­đer glaz­be­nik i nas­tu­pa s gru­pom For­šuss. Kće­ri Da­ni­je­la i Ma­ri­na div­no pje­va­ju, ali obje ra­de kao pro­fe­so­ri­ce - ka­že Bran­ko. Sad se okre­nuo pro­mo­vi­ra­nju svo­je po­bjed­nič­ke pje­sme “Ni­kad ni­je kas­no”, zbog ko­je su ga već zva­li da nas­tu­pa u Slo­ve­ni­ji. Glaz­be­na ka­ri­je­ra mu se, kako tvr­di, po­di­gla na vi­šu ra­zi­nu na­kon nas­tu­pa u glaz­be­nom showu na te­le­vi­zi­ji. - Dos­ta mi se po­ve­ćao broj ga­ža po­s­ljed­njih mje­se­ci. Sve je na kra­ju su­per is­pa­lo - za­klju­ču­je za­gor­ski Mišo Ko­vač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.