Ke­rum: Ne tre­ba mi par­ti­ja, glas će mi da­ti Spli­ća­ni

PRO­TIV OPA­RE SDP po­zvao bi­ra­če da u Spli­tu gla­sa­ju za Želj­ka Keruma. On baš ni­je odu­šev­ljen

24sata - - NEWS -

Me­ni su pri­hvat­lji­vi svi osim HDZ-a. Opa­ra je net­ko tko je bio u ‘Ho­du za ži­vot’, tko se pred­stav­lja da je net­ko tko ni­je, on je split­ski Plen­ko­vić. Iz­ja­vio je to Gor­dan Ma­ras. A ne­iz­rav­nu po­ru­ku bi­ra­či­ma SDP-a u Spli­tu - da u ne­dje­lju gla­sa­ju pro­tiv kan­di­da­ta HDZ-a An­dre Kr­stu­lo­vi­ća Opa­re - po­sa­lo je i Ar­sen Ba­uk. Ogla­sio se i šef SDP-a Davor Ber­nar­dić. - Ako me pi­ta­te ho­će li Opa­ri bi­ti ho­no­ri­ra­no to što je do­če­ki­vao Ma­mi­ća u Spli­tu, vje­ro­jat­no ne­će ka­zao je Ber­nar­dić. Pot­po­ru ko­ju je do­bio od SDP-a ko­men­ti­rao je i Želj­ko Ke­rum. - Gra­đa­ni će gla­so­va­ti po sa­vjes­ti, a ne po na­put­ku po­li­tič­kih li­de­ra. Moj svje­to­na­zor se zna, on je des­ni, ali ja ni­sam ogra­ni­čen i si­gu­ran sam da ću do­bi­ti ve­ći­nu gla­so­va bi­ra­ča. A svr­sta­va­ti gra­đa­ne na jed­nu, dru­gu, tre­ću ili če­t­vr­tu op­ci­ju ne­ću. Zna­či, me­ni će glas da­ti gra­đa­ni Spli­ta, a što se ti­če par­ti­ja ili stra­na­ka, to me ne in­te­re­si­ra. Ja sam u ko­ali­ci­ji s gra­đa­ni­ma - ka­zao je za Ra­dio Dal­ma­ci­ju. Ke­rum i Opa­ra su­če­li­li su ju­čer u “Dnev­ni­ku” No­ve TV. Ke­rum je za se­be re­kao da je on vi­zi­onar i gra­đe­vi­nar, a Kr­stu­lo­vi­ću je ka­zao ka­ko ni­kad ni­šta ni­je ra­dio, ali da pri­ma dr­žav­nu plaću - Us­po­re­đi­va­ti me­ne i Opa­ru je kao us­po­re­đi­va­ti gra­di­li­šte i ka­za­li­šte - ka­zao je Ke­rum. Opa­ra mu je uz­vra­tio re­kav­ši da su Ke­ru­mu sve fir­me pro­pa­le, dok je on 27 go­di­na ra­dio za jed­nu tvr­ku i pred­stav­ljao Hr­vat­sku u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.