Davor Ber­nar­dić u ime SDP-a i Kre­šo Be­ljak u ime HSS-a spo­ra­zum će pot­pi­sa­ti u pod­ne. Ti­me je An­dre­ju Plen­ko­vi­ću ja­ko sti­ješ­njen pros­tor za pro­na­la­zak no­ve ve­ći­ne.

24sata - - NEWS -

HDZ-ov­ci bi naj­ra­di­je uze­li HSS u ko­ali­ci­ju jer im ta stran­ka zbog idej­nog pro­fi­la naj­bo­lje od­go­va­ra i ne bi pro­izve­la ni­kak­ve lo­mo­ve u vr­hu HDZ-a. No Be­ljak je ovim, či­ni se, de­fi­ni­tiv­no (ako u na­šoj po­li­ti­ci ta ri­ječ ima smis­la i ako ni­je bo­lje vje­ro­va­ti u pra­vi­lo “ni­kad ne re­ci ni­kad”) na­kon “za­ru­ka” ušao u “brak” sa SDP-om. Davor Ber­nar­dić dao mu je do­bru po­nu­du: čak šest man­da­ta sa za­jed­nič­ke lis­te. Be­ljak je is­tin­ski aler­gi­čan na HDZ. Ne­dav­no je re­kao: “HDZ je od­go­vo­ran za sve što se do­ga­đa u dr­ža­vi. HDZ-ova pri­ča o 200 obi­te­lji je poz­na­ta pri­ča. Za taj­ku­ni­za­ci­ju, pri­va­ti­za­ci­ju, sve što se lo­še u zad­njih 25 go­di­na do­go­di­lo u Hr­vat­skoj kriv je HDZ. Nas­tav­lja svo­ju po­li­ti­ku. Pod­sje­tit ću: 1990. je Hrvatska bila je­dan kroz je­dan u vlas­niš­tvu gra­đa­na Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, ni­je bi­lo taj­ku­na, ni­je bi­lo ni­če­ga. Za jed­nu Če­šku, za jed­nu Polj­sku, za jed­nu Ma­đar­sku - ne­ću dru­ge ni spo­mi­nja­ti - mi smo bi­li Ame­ri­ka. Da­nas su oni za nas Ame­ri­ka. To je HDZ” - oci­je­nio je Be­ljak.(br)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.