‘Da je net­ko Dar­ka ra­zu­mio, uboj­stva su se mo­gla spri­je­či­ti’

24sata - - NEWS -

su­pru­gom, na­šao s njim pri­je ne­go što se pre­dao po­li­ci­ji. - Re­kao mi je da su ga zva­li na raz­go­vor u ku­ću i da su mu rek­li ka­ko zna­ju gde su Ma­ja i di­je­te, ali da mu ni­kad ne­će re­ći - pri­sje­tio se svje­dok. Bo­diš mu je re­kao i da ga je je­dan zgra­bio za vrat te da ga je od­gur­nuo lak­tom i zgra­bio nož sa sto­la pa na­sr­nuo na onog is­pred se­be, a po­tom i na ono­ga ko­ji ga je zgra­bio za vrat. No ne­ki dru­gi svje­do­ci rek­li su da je Bo­diš nož do­nio sa so­bom. Op­tu­žen je da je, kad mu Vla­do Ple­šej ni­je htio ot­kri­ti gdje su nje­gov sin Jo­sip, Bo­di­še­va biv­ša i nje­gov sin, po­nu­kan lju­bo­mo­rom i že­ljom za od­maz­dom, iz­bo Ple­še­ja i Pi­li­ja ku­hinj­skim no­žem. (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.