SKU­PIM RA CI­JE­NA ĆE O

NEPOZNANICE Kad bi pred­la­ga­te­lji pla­ća­nja pris­toj­be na stje­ca­nje rab­lje­nog auta po sna­zi mo­to­ra i sta­ros­ti htje­li re­ći što že­le, po­ka­za­li bi iz­ra­ču­ne, a oni su sa­mo pus­ti­li prob­ni ba­lon

24sata - - JA, POTROŠAČ - Pi­še: IVANČICA LADIŠIĆ

Pri­jed­log iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na o po­seb­nom po­re­zu na mo­tor­na vo­zi­la je pre­li­je­va­nje iz šup­ljeg u praz­no. Ne­do­re­čen je, a fa­vo­ri­zi­ra kup­nju sku­pih vo­zi­la. Do­bro je da se po­ve­ća pro­da­ja i da ro­ba cir­ku­li­ra, ali ne smi­je se mi­je­ša­ti po­pu­li­zam s eko­lo­gi­jom, re­kao je pro­met­ni struč­njak dr. Želj­ko Ma­ru­šić. Na­po­mi­nje da je pri­jed­log no­vih da­va­nja sa­mo nas­ta­vak pri­če o ap­surd­nim po­re­zi­ma ko­je pla­ća­mo pri kup­nji no­vog auta. - Pla­ća­mo tri po­re­za, PDV, po­se­ban po­rez na mo­tor­na vo­zi­la i go­diš­nji po­rez. Tre­ba uki­nu­ti dru­ga dva i os­ta­vi­ti sa­mo PDV. Pot­pu­no je kriv i pris­tup ve­zan uz eko­lo­gi­ju i si­gur­nost. Po­rez za aute ko­ji naj­ma­nje za­ga­đu­ju tre­ba uki­nu­ti i sma­nji­ti da­va­nja za eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­je te za si­gur­ni­je aute. Ap­surd­no je i da osi­gu­ra­nje jed­na­ko pla­ća­ju no­vi i si­gu­ran te onaj sta­ri i ne­si­gu­ran auto - upo­zo­ra­va Ma­ru­šić. Do stu­pa­nja na sna­gu no­vog pro­pi­sa po­rez od pet pos­to pla­ća se pre­ma Eu­ro­taxu, ka­ta­lo­gu rab­lje­nih vo­zi­la ko­jeg iz­da­je Cen­tar za vo­zi­la Hr­vat­ske. U nje­mu su na­ve­de­ne ci­je­ne rab­lje­nih vo­zi­la po go­di­šti­ma pro­izvod­nje. Bez ob­zi­ra ko­li­lo je net­ko pla­tio rab­lje­ni auto, ili ko­li­ko je na­pi­sao u ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru, po­rez od pet pos­to obra­ču­na­va se pre­ma tim ta­bli­ca­ma. ad­mi­nis­tra­tiv­ne tro­ško­ve. Na pri­mjer, u Nje­mač­koj se pla­ća nak­na­da od 50 eura neo­vis­no o vri­jed­nos­ti vo­zi­la, pi­še tpor­tal.hr. Kad je net­ko pri­je kup­nje auta htio znati ko­li­ko će pla­ti­ti po­re­za, u Po­rez­noj upra­vi te­ško je mo­gao do­bi­ti in­for­ma­ci­ju o iz­no­su. Služ­be­ni­ci se obič­no od­go­va­ra­li da im za to­čan iz­nos tre­ba­ju potpuni po­da­ci kup­lje­nog rab­lje­nog vo­zi­la, a prav­da­li su se i da ne smi­ju re­ći. Iz­nos no­ve nak­na­de, uprav­ne pris­toj­be, vje­ro­jat­no će se pla­ća­ti pre­ma sta­ros­ti vo­zi­la i sna­zi mo­to­ra, no ka­ko pi­še u Pri­jed­lo­gu za­ko­na, “po­treb­no je ut­vr­di­ti kri­te­ri­je za na­pla­tu uprav­ne pris­toj­be pre­ma sta­ros­ti vo­zi­la i sna­zi mo­to­ra iz­ra­že­noj u ki­lo­va­ti­ma”. Do­da­ju da će se uprav­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.